Home Actueel Provincie Overijssel opent subsidieregeling voor snellere aanleg warmtenetten

10 november 2020

Provincie Overijssel opent subsidieregeling voor snellere aanleg warmtenetten

De provincie Overijssel trekt 7 miljoen euro uit om de realisatie van warmtenetten te versnellen. Dat is nodig, omdat de aanleg van deze netten op dit moment onvoldoende van de grond komt. Er komt een subsidieregeling voor investeringen in warmtenetten, het Energiefonds Overijssel wordt voorbereid op het verstrekken van leningen aan warmtenetten, en er komt extra ondersteuning voor onderzoek naar de haalbaarheid van projecten, en versterking van de organisatie ervan. De maatregelen moeten ertoe leiden dat de aanleg van warmtenetten wordt versneld. Dit Stimuleringsprogramma Warmtenetten levert zo een bijdrage aan de duurzame energieambities van Nieuwe Energie Overijssel, waar de provincie deel van uitmaakt. Overijssel is de eerste provincie die de aanleg van warmtenetten op deze manier ondersteunt.

Betaalbaarheid belangrijk vraagstuk

Gedeputeerde Tijs de Bree voor Energie: “Warmtenetten zijn voor veel Overijsselse wijken de oplossing voor de overgang naar duurzame warmte. Alleen is de betaalbaarheid van de warmtenetten een belangrijk vraagstuk. Omdat partijen op dit moment vooral op elkaar wachten, loopt de warmtetransitie vertraging op. Als provincie willen we dit doorbreken. Met de maatregelen die we nu aankondigen helpen wij initiatiefnemers de zogeheten onrendabele top te financieren. Daarnaast ondersteunen wij ook op andere onderdelen in de realisatie. Doel is om de aanleg van warmtenetten te versnellen. Tegelijkertijd roep ik de rijksoverheid op om ook oplossingen te bieden voor een snelle aanleg van warmtenetten.”

Rol warmtenetten

Veel warmte van bedrijven vervliegt nu nog in de lucht of stroomt als koelwater de rivier in. Die warmte kan worden gebruikt om huizen te verwarmen. Ook wordt duurzame warmte opgewekt in biomassa installaties1 , gewonnen uit de ondergrond, oppervlakte- of afvalwater. Om de warmte te transporteren zijn warmtenetten nodig. Op dit moment kent Overijssel zo’n 15 initiatieven, die vaak langzaam van de grond komen. Uit de visies van gemeenten blijkt dat voor zo’n 75 wijken een warmtenet de mogelijke oplossing is voor de overgang naar duurzame warmte. De subsidieregeling kan projecten helpen de onrendabele top te financieren. Daarnaast zijn de maatregelen bedoeld om onzekerheden te dekken in de eerste fase van de aanleg. Voor de maatregelen trekt de provincie 7 miljoen euro uit. Het geld is afkomstig uit de Investeringsimpuls Energietransitie 1e tranche, waarover Provinciale Staten in het voorjaar hebben besloten.

Klimaatdoelstellingen

De provincie Overijssel heeft als doelstelling dat in 2023 20% van de gebruikte energie duurzaam is opgewekt. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de gebouwde omgeving in 2050 aardgasvrij is. In de Alliantie Nieuwe Energie Overijssel werkt de provincie samen met tal van partners in de samenleving aan maatregelen die bijdragen aan deze doelstellingen. Naast verduurzaming van de elektriciteit (zon- en windenergie) gaat het ook om de overgang naar nieuwe, duurzame vormen van warmte om uiteindelijk aardgas te vervangen.

1 ) Voor de regeling wordt toepassing van houtige biomassa op structurele schaal uitgesloten. Wel is toepassing mogelijk als tijdelijke oplossing bij de opstart of op piekmomenten.

Meer informatie over het aanvragen van investeringssubsidie warmtenetprojecten