Home Innovatie

Cluster Innovatie

Innovatie is één van uitvoeringsclusters van Nieuwe Energie Overijssel waarin partners samenwerken om de energie-innovatie in Overijssel te stimuleren. Het versneld toepassen en ontwikkelen van innovaties helpt de energietransitie bij het reduceren van het energieverbruik en de opwek van duurzame energie. Het cluster Innovatie werkt langs twee lijnen: Technologische energie-innovatie en sociale energie-innovatie, waaronder onderwijs- en onderzoekactiviteiten. De focus voor de technologische energie-innovatie ligt op de bestaande gebouwde omgeving en de MKB-sector.

Technologische energie-innovatie in de bestaande gebouwde omgeving

Het cluster Innovatie zet in 2020 in op innovaties in de bouwsector in Overijssel voor het energieneutraal maken van bestaande gebouwen, zoals:

 • digitalisering en robotisering van de productie-, bouw- en installatieprocessen en een geïntegreerd aanbod van duurzame installaties en isolatiepakketten.
 • betaalbare producten en diensten die aansluiten bij de vraag uit de markt om woningen en vastgoed energieneutraal te maken
 • betaalbare producten en diensten voor een optimale inzet van lokale duurzame energie, zoals energieopslag en slimme lokale energiesystemen.

Beoogde resultaten in 2020 zijn:

 • Project(ideeën) begeleiden naar financiering

Technologische energie-innovatie in en voor het MKB en industrie

Voor het MKB en de industrie ligt in 2020 de focus op het toepassen en ontwikkelen van:

 • Betaalbare innovaties die het energieverbruik in bedrijfsvoering en productieprocessen met tenminste 10 % verlagen.
 • Innovaties om restwarmte beter te benutten, toepassing van groene waterstof voor hoge temperatuur productieprocessen mogelijk te maken en het stimuleren van innovaties bij bedrijven om andere energiebronnen en opslagcapaciteit in te voeren.
 • Energie-innovaties ter versterking van de concurrentiepositie van Overijsselse bedrijven.

Beoogde resultaten in 2020 zijn:

 • Opstarten voorbeeldproject volgens Startup in Residence principe.
 • Ondersteuning en begeleiding bij het ontwikkelen van projectvoorstellen, onder meer via energiescans

Startteam energie-innovaties

Met behulp van het Startteam faciliteert het cluster Innovatie ondernemers bij het verder brengen van idee naar marktintroductie van nieuwe innovatieve energieproducten en diensten. Ze stimuleert samenwerking en innovatieoplossingen om stapsgewijs het energieverbruik te reduceren in de vorm van:

 • Hulp bij business-development vraagstukken
 • Energie-innovatie scans en advies voor business-cases.
 • Koppelkansen in het netwerk van Nieuwe Energie Overijssel
 • Begeleiding naar financiering

Contactpersoon Startteam energie-innovatie: Tess Ruiterkamp

Download ook de flyer NEO Innovatie – Wat biedt het Startteam voor meer informatie. Wil je opgenomen worden in het netwerk van Energie-innovaties? Stuur dan een mail naar Carmen Oude Wesselink.

Subsidie Stimuleren energie innovatie

Voor ondernemers die hun innovatieve energie-idee niet langer op de plank willen laten liggen en sneller marktrijp willen maken, lanceert Nieuwe Energie Overijssel een nieuwe voucherregeling. Gedeputeerde Staten van Overijssel stellen vouchers van maximaal 5000 euro beschikbaar voor ondernemers om energie-innovaties in de bestaande gebouwde omgeving en in het MKB te stimuleren. Deze innovatievouchers zijn vanaf 7 september aan te vragen via het subsidieloket van de provincie Overijssel.

Launching Customership energie-innovatie

Het cluster Innovatie werkt aan een Startup in Residence programma voor energie-innovaties in de gebouwde omgeving. Met een ontwikkelbudget van € 25.000,– krijgt het bedrijfsleven de kans producten te ontwikkelen en te testen, waarbij de provincie Overijssel als eerste klant de innovatieve producten en diensten afneemt. Er is ruimte voor 20 innovatieve oplossingen. U kunt het project volgen via onze website.

Waterstof en duurzame gassen

Duurzame gassen, waaronder waterstofgas en groen gas, bieden kansen voor mobiliteit, industrie, gebouwde omgeving en energieopslag. Voor beide gassen geldt dat deze  beperkt beschikbaar zijn, waardoor er voor het gebruik keuzes moeten worden gemaakt. Het cluster Innovatie werkt in 2020 aan actieprogramma waterstof. Onderdeel hiervan is een heldere informatievoorziening rondom de kansen en beperkingen van waterstof.

Contactpersonen voor waterstof en duurzame gassen is Jelle Zoomer.

Leden cluster Innovatie

Het cluster Innovatie bestaat uit vertegenwoordigers van provincie, gemeenten, bedrijfsleven en onderwijs- en kennisinstellingen.

Partners cluster Innovatie

Kernpartners
• Provincie Overijssel
• Gemeenten
• BEON

Partners 
• Provincie Overijssel
• Gemeente Hengelo
• Gemeente Zwolle
• Oost NL
• EnergyWatch
• Hogeschool Windesheim
• Hogeschool Saxion
• Universiteit Twente

Partners