Home Gebouwde omgeving

Thema Gebouwde Omgeving

Gebouwde Omgeving is één van de thema’s van Nieuwe Energie Overijssel. We werken aan projecten om de gebouwde omgeving te verduurzamen. Het thema stuurt op projecten die eigenaren van gebouwen stimuleren om energiebesparingsmaatregelen te nemen en duurzame energie op te wekken. Daarnaast ondersteunen we de Overijsselse gemeenten bij het aardgasvrij maken van wijken. Het Expertiseteam Aardgasvrije Wijken en de doorontwikkeling van de gemeentelijke energieloketten zijn instrumenten die we inzetten om deze opgave te realiseren.

 

Project Wijkaanpakken

De ambitie van het project Wijkaanpakken is om gemeenten te stimuleren en ondersteunen bij hun wijkgerichte benadering naar aardgasvrije wijken. De doelstelling voor 2023 is het starten en succesvol laten verlopen van 75 wijkaanpakken met als einddoel om in 2050 aardgasvrij te zijn.
Eind 2019 hebben alle gemeenten een concept warmtetransitievisie (WTV) opgesteld ter voorbereiding op het wijkuitvoeringsplan (WUP) waarin het warmte-alternatief voor aardgas is opgenomen. Er zijn eind 2019 in Overijssel ongeveer 20 projecten gestart om de warmtetransitie in de wijk te realiseren.
Beleidsmedewerkers van gemeenten die antwoord op vragen wensen of ondersteuning nodig hebben bij de wijkgerichte aanpak om aardgasvrije wijken te realiseren, kunnen contact opnemen met clusterleider Tim Lammers, T.Lammers@overijssel.nl

 

Expertiseteam Aardgasvrije Wijken

In 2020 onder de vlag van Nieuwe Energie Overijssel het Expertiseteam Aardgasvrije Wijken Overijssel gestart. Gemeenten hebben behoefte aan professionele ondersteuning bij het aardgasvrij maken van wijken. Het Expertiseteam helpt gemeenten op een slimme en snelle wijze in het wijkaanpakproces door te adviseren, partijen te verbinden en kennis uit te wisselen. Het Expertiseteam bestaat uit een adviseur als spin in het web en een pool van experts op diverse onderwerpen.
Interesse in ondersteuning van het Expertiseteam? Kijk op de informatiepagina van het Expertiseteam Aardgasvrije Wijken of neem contact op met Oscar Jansen, o.jansen@overijssel.nl

Energieloketten

Het Klimaatakkoord schrijft een onafhankelijk energieloket voor dat de spil is tussen diverse stakeholders in de wijkgerichte aanpak naar een aardgasvrije gebouwde omgeving. Het energieloket is het deskundige en onafhankelijke kenniscentrum voor de inwoners van de aangesloten gemeenten op weg naar energieneutraal. Nieuwe Energie Overijssel neemt deel aan de werkgroep energieloketten die gemeenten ondersteunt bij het professionaliseren van hun energieloket.

Meer weten over de energieloketten? Neem contact op met projectleider Greet Ruitenberg.

Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed

Het Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed van de provincie Overijssel helpen eigenaren van klein maatschappelijk vastgoed om hun gebouw(en) te verduurzamen. Met advies en ondersteuning op maat begeleiden duurzaamheidscoaches en projectfacilitatoren eigenaren bij:
– het inzichtelijk maken van de te nemen stappen;
– het opstellen van een plan van aanpak;
– de financieringsmogelijkheden;
– het vinden van een uitvoerende partij.
Lees meer over het ontzorgingsprogramma en wie ervoor in aanmerking komen.

De stichting Lucrum voert voor Nieuwe Energie Overijssel het project Green Deal ‘Zorg voor de Toekomst’ uit. In 2023 zijn in 10 tot 14 zorginstellingen in Overijssel duurzame maatregelen gerealiseerd met een terugverdientijd van tien jaar of minder. Het project bestaat uit vier fasen, waaronder situatieanalyse, opstellen kansenkaart, vertaling naar business cases en monitoring en update daarvan. Contactpersoon voor verduurzaming van zorginstellingen is Tim Lammers, T.Lammers@overijssel.nl.

Adviseurs van de Toekomst

Adviseurs van de Toekomst is een initiatief om jongeren bewust te maken van de energietransitie. Klassen uit het voortgezet onderwijs gaan met energievraagstukken aan de slag bij een echte opdrachtgevers. Het cluster Gebouwde Omgeving zorgt voor de werving van deelnemende schoolklassen in het basis- en voorgezet onderwijs en voor de koppeling van een opdracht met een opdrachtgever, één van de partners van Nieuwe Energie Overijssel. Contactpersoon voor Adviseurs van de Toekomst is Wendy Oude Vrielink, oudevrielink@natuurenmilieuoverijssel.nl

Leden thema Gebouwde Omgeving

 • Tim Lammers
  Clusterleider Nieuwe Energie Overijssel – Gebouwde Omgeving
  e-mail: T.Lammers@overijssel.nl
 • Jasper Ottink
  Secretaris Nieuwe Energie Overijssel – Gebouwde Omgeving
  e-mail: J.Ottink@overijssel.nl
  Telefoon: 038 499 70 02
 • Ester Aldenberg
  Beleidsmedewerker provincie Overijssel
 • Jelle Zoomer
  Projectleider Nieuwe Energie Overijssel
 • Maura Vaandrager
  Communicatieadviseur

Partners thema Gebouwde Omgeving

 • Provincie Overijssel
 • Gemeenten
 • Woningcorporaties
 • Netwerkbedrijven
 • Natuur en Milieu Overijssel

Partners