Home Actueel Groen gas opschalen met innovatie

22 december 2020

Groen gas opschalen met innovatie

Sleutelrol

Voor het behalen van de ambitie uit het klimaatakkoord om de geproduceerde hoeveelheid groen gas op te schalen van ca. 144 miljoen m3 in 2020 naar 2 BCM (2000 miljoen m3) groen gas in 2030 zal alles uit de kast gehaald moeten worden. Innovatie speelt daarbij een sleutelrol omdat nog niet alle benodigde innovaties zo ver zijn ontwikkeld en/of geïmplementeerd dat de benodigde opschaling mogelijk is en de kostprijs van groen gas kan dalen.

 

De groen gas sector, waarin ca. 100 bedrijven/organisaties in Nederland actief zijn, is nu nog relatief beperkt qua omvang (een indicatieve omzet van ca. € 130 miljoen in 2019, daarboven nog ca. € 50 miljoen in het buitenland) maar heeft de potentie om uit te groeien tot een relevante economische pijler met een geschatte omzet van € 1,6 miljard per jaar in 2030 (€ 1,8 miljard per jaar incl. verwachte buitenlandse omzet).

 

programmatische sporen

Er is een stevige innovatieagenda voor groen gas nodig. Het voorstel is om deze innovatieagenda in te richten volgens vier programmatische sporen:

A. Op de korte termijn, in de periode 2020-2023, ondersteunen van opschaalbare en repeteerbare conversietechnologieën (superkritisch en thermisch vergassen) die tegen demonstratie en marktintroductie aan zitten en die de potentie hebben om een breed scala aan beschikbare, met name laagwaardige, biomassastromen op grotere schaal om te zetten in groen gas. De nadruk zou op technieken moeten liggen die zich nu in TRL6/7 bevinden en die nog een beperkte ondersteuning nodig hebben om tot demonstratie en implementatie (TRL9) te komen. De grootste budgetvraag ligt op dit onderdeel vanwege de verwachte (industriële) omvang van projecten.

B. Op de korte termijn, in de periode 2020-2025, finetunen van (bijna) uitontwikkelde technologie (vergisten) zodat efficiency, kosten, diversiteit aan biomassa-input en productie van groen gas continu verbeterd worden. Hiermee kunnen verbeteringen en grotere volumes groen gas worden gerealiseerd die voortbouwen op de huidige ontwikkelingen op het terrein
van vergisting.

C. Op de korte termijn ondersteunen van de bredere marktintroductie en opschaling van groen gas, gericht op snellere realisatie van projecten waarbij naar mogelijkheden wordt gezocht om de maatschappelijke impact te minimaliseren en de maatschappelijke waarde te maximaliseren. Hierbij staat centraal dat gezocht wordt naar bredere betrokkenheid van maatschappelijke stakeholders bij de realisatie van het groen gas potentieel en het oplossen van institutionele belemmeringen.

D. Op de langere termijn, in de periode 2020-2030, ontwikkelen van nieuwe opties die maximaal inspelen op de transitie naar een circulaire economie, zoals bioraffinage en productie en toepassing van nieuwe biomassastromen (zoals reststromen van de productie van zeewieren). Deze opties leiden naar verwachting pas later in deze periode tot resultaat, maar het is noodzakelijk om er nu mee te beginnen.

Andere activiteiten om groen gas succesvol te maken

In de Routekaart Groen Gas zijn ook andere, voor groen gas noodzakelijke, activiteiten benoemd om de productie en toepassing van groen gas succesvol te maken. Een onderdeel daarvan is het actief delen van kennis, ervaringen en informatie, niet alleen op het terrein van innovatie maar op een breder terrein (zoals benoemd in de doelstellingen van deze innovatieagenda). Ook de meest geschikte en beschikbare biomassa is hier onderdeel van, onder andere via het Duurzaamheidskader Biomassa, om een zo groot mogelijk draagvlak voor de toepassing van biomassa voor de productie van groen gas te bereiken. In samenhang met de Routekaart Groen Gas zal worden bekeken hoe hier het beste invulling aan gegeven kan worden.

Klik hier voor de Innovatieagenda Groen Gas