Home Actueel Hengelo pilotgemeente voor Zonnedakje

16 november 2020

Hengelo pilotgemeente voor Zonnedakje

Actueel beeld van zonnepanelen

Vanaf begin 2021 wordt het een stuk makkelijker om snel inzicht te krijgen in de potentie van zon op daken. Nieuwe Energie Overijssel heeft hiervoor een tool laten ontwikkelen waar alle gemeenten in Overijssel gebruik van kunnen maken. Deze tool met de naam ‘Zonnedakje’ geeft een actueel beeld van waar zonnepanelen liggen en waar niet, is nauwkeurig, compleet én actueel. Dit maakt het makkelijker om te monitoren hoeveel daken al benut worden. Het opstellen van beleid en het meten van de impact van dit beleid is met Zonnedakje daarom eenvoudiger.

 

Om de tool ook goed af te stemmen op  de gebruiker is gemeente Hengelo gevraagd om als pilot te fungeren. Deze gemeente heeft een groot stedelijk gebied met veel bedrijvigheid en minder buitengebied. De gemeente Hengelo is op dit moment druk bezig om een omgevingsprogramma grootschalige opwek op te stellen

 

Het buiten gebied wordt door inwoners gewaardeerd vanwege landschappelijke en cultuurhistorische waarden en als uitloopgebied. Er is minder ruimte voor windmolens en zonnevelden. Daarom wil Hengelo maximaal inzetten om daken te benutten om zonnepanelen te plaatsen. Anja ter beek, adviseur Nieuwe Energie in Hengelo, vond het daarom interessant om deze nieuwe tool bij deze opgave uit te testen. “Wij willen bedrijven en maatschappelijke instellingen stimuleren om de daken maximaal te benutten voor elektriciteitsopwekking via zonnepanelen. Deze tool geeft ons inzicht waar de kansen liggen.”

Faciliteren

Hengelo wil een duurzame stad zijn. Binnen het programma Nieuwe Energie Hengelo zijn een aantal acties en ontwikkelingen opgenomen die bij moeten dragen aan de duurzaamheidsdoelen doe de gemeente heeft op het gebied van energie. Anja: ”Als gemeenten kunnen we het niet alleen en daarom faciliteren wij initiatieven uit de samenleving. Daarvoor maken wij bijvoorbeeld gebruik van het energieloket. Daarin is een zonnekaart opgenomen waar mensen kunnen zien of hun dak geschikt is voor zonnepanelen. De mogelijkheden zijn op dit moment beperkt. Zo zit er bijvoorbeeld geen rekentool in. Zonnedakje is een heel uitgebreid instrument waarmee inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen zelf kunnen doorrekenen wat de mogelijkheden van hun dak zijn. Tevens biedt het ondersteuning bij het aanvragen van SDE+ subsidie. Dat geeft inzicht in de mogelijkheden en maakt het ook makkelijker om gebieden met elkaar te vergelijken.”

Hengelo had tot nu toe weinig inzicht welke daken al worden benut en hoeveel panelen er liggen. Om inwoners en bedrijven aan te moedigen om zon op dak toe te passen is het daarom allereerst van belang om meer informatie te verzamelen. “Dan krijgen wij ook inzicht of een bepaald gebied onderbelicht is en kunnen wij onze stakeholders inzetten om zon op dak te stimuleren,” gaat Anja verder.

“Vanuit het Klimaatakkoord zijn er afspraken gemaakt met het Rijk. Zo stellen regio’s Regionale Energie Strategieën (RES) waarin een aanbod wordt gedaan aan het Rijk om tot 2030 35 TWh op te wekken via windmolens, zonnevelden en zon op dak. Onze inwoners vinden het ook belangrijk om de daken maximaal te benutten!”

 

De pilot wijst uit dat vooral door gebieden te vergelijken goed inzicht wordt verkregen waar al ontwikkelingen zijn, zoals plekken waar beschermd stadsgezicht aanwezig is en waar de gemeentelijke en rijksmonumenten staan. “Deze hebben andere aandacht nodig. Daarvoor willen wij beleid ontwikkelen waar zon op dak gerealiseerd mag worden en waar niet. Dit willen wij opnemen in het omgevingsprogramma grootschalige opwek voor Hengelo,” zegt Anja.

 

Gebruiksgemak

Uit de pilot is ook gebleken dat de tool eenvoudig te gebruiken is. Zo kun je op specifieke gebieden of adressen zoeken. “Verder zouden wij het goed vinden dat het instrument verder wordt doorontwikkeld zodat de particulier hier nog meer aan zou kunnen hebben, bijvoorbeeld als ondersteuning voor collectieve initiatieven door kosten, opbrengsten, en ook subsidiemogelijkheden in kaart te brengen. Ook zouden wij het wenselijk vinden om mogelijkheden voor een sedumdak hierin op te nemen. Hengelo heeft hiervoor een subsidieregeling Groene Pet wat erg goed loopt. Door dit te integreren kunnen betere keuzes worden gemaakt in waar we als gemeente op in gaan zetten.”

 

Informatiesessie

Op 8 december organiseert Nieuwe Energie Overijssel een informatiesessie over Zonnedakje. In deze online sessie zal de tool nader worden toegelicht vanuit de techniek en de praktijk. Aanmelden en meer informatie vind je via deze link.

Hengelo

Ambitie

Hengelo heeft voor de bijdrage aan de RES ingezet op 20% van het dak oppervlak te benutten voor zon op dak. De ambitie ligt echter hoger. De komende 10 jaar streven zij er naar om 33% van het dakoppervlak te benutten voor zon op dak. Daarnaast wordt in de wijk Nijverheid,  voorbeeldwijk voor het aardgasvrij maken van woningen,  ingezet om het energieverbruik te verminderen.  Want “Energie die je niet gebruikt hoef je ook niet op te wekken”!

 

 

Energiebronnen

  • Naast zon op dak, gevels en boven parkeerterreinen wil Hengelo windmolens en zonnevelden realiseren. Daarvoor zijn in de omgevingsvisie buitengebied zoekgebieden aangewezen. In het omgevingsprogramma wordt samen met de samenleving gezocht naar zoeklocaties. Hierbij wordt ook naar bedrijventerreinen gekeken en de zone langs de snelwegen.
  • Om systeemefficiëntie te bevorderen worden opweklocaties zo dicht mogelijk bij de grootverbruikers gezocht en zijn de zoekgebieden voor wind tevens zoekgebieden voor zon.

Naast de opwek van elektriciteit door zon en wind wil de gemeente de beschikbare (industriële) restwarmte  maximaal benutten. Als gemeente hebben zij hiervoor al een warmtenet aangelegd, dat gaat helpen in het aardgasvrij maken van wijken.