Home Actueel Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) 2021

26 januari 2021

Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) 2021

Budget

Het totale budget dat beschikbaar is voor de Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) 2021 is € 76,6 miljoen. Voor Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen is een apart aanvullend budget van € 9 miljoen beschikbaar.

Circulaire economie

Voert u een project uit voor recycling en hergebruik van afval uit of een pilotproject? Vervangt u fossiele grondstoffen door biobased grondstoffen? Dan krijgt u mogelijk subsidie. Voor recycling en hergebruik geldt dat het afval buiten uw eigen onderneming is geproduceerd. Het afval moet een nieuwe nuttige toepassing krijgen. Het afval gebruikt u bijvoorbeeld als grondstof voor nieuwe producten.

Dit thema ondersteunt alleen projecten op het gebied van de circulaire economie. U krijgt geen subsidie voor:

 • De productie van (dier)voeding uit afval, bijvoorbeeld via de kweek van insecten of algen.
 • De opwekking van energie uit afval en het gebruik van afval als brand- of vulstof.

Het project moet recht hebben op meer dan € 3 miljoen subsidie. Voor kleinere projecten krijgt u op dit moment helaas geen subsidie.

CCUS – alleen pilotprojecten

CCS is een brugtechnologie. Het is nodig om de energie-intensieve industrie op tijd en kosteneffectief te verduurzamen. Voor korte en middellange periode doen we dat vooral door afgevangen CO2 voor altijd op te slaan (CCS).

Daarnaast gebruiken we CO2 voor nieuwe producten of toepassingen (CCU). Dit moet zorgen voor een netto CO2-reductie. Op deit moment doen we dit door aan kassen te leveren. Op lange termijn gaan we de opslag van afgevangen CO2 breed mogelijk maken in circulaire economie. Negatieve COemissies uit de atmosfeer of biomassa slaan we dan met CCUS voor altijd op.

Binnen dit subthema komen technieken binnen de hele CC(U)S-keten in aanmerking. Richt uw project zich op de tijdelijke opslag of permanente opslag van CO2 op land? Dan komt u niet in aanmerking voor subsidie.

De regeling onderscheidt de volgende onderdelen van de keten:

 • afvang
 • transport
 • hergebruik
 • opslag

Projecten moeten flinke lagere kosten, efficiency en betrouwbaarheid van producten en diensten voor CC(U)S mogelijk maken.

Energie-efficiëntie

Gaat u investeren in een vermindering van het energieverbruik binnen uw eigen productieproces? Dan krijgt u mogelijk subsidie binnen dit thema. Bespaart u energie ergens anders in de productieketen? Dan geldt dit niet als energie-efficiëntie. U kijkt dus naar het verbruik in uw eigen bedrijf. Het gaat hierbij niet om projecten om van woningen, wijken of gebouwen aardgasloos te maken. En niet om projecten voor een energie-efficiënte stadsverwarming en -koeling.

Hernieuwbare energie

Binnen dit thema kunt u subsidie aanvragen voor projectinvesteringen in de onderstaande hernieuwbare energiebronnen:

 • windenergie
 • zonne-energie
 • warmte in de omgevingslucht
 • warmte in het oppervlaktewater
 • geothermie
 • energie uit oceanen
 • waterkracht
 • biomassa
 • stortgas
 • gas van rioolzuiveringsinstallaties
 • biogas

Een specifiek thema op het gebied van hernieuwbare energie is Ruimtelijke inpassing van grootschalige elektriciteitsopwekking met zon of wind. Demonstratieprojecten die geen subsidie door Europese regelgeving:

 • projecten voor biobrandstoffen
 • projecten gericht op de productie van materialen en chemicaliën uit biomassa

Flexibilisering van het energiesysteem (alleen pilotprojecten)

Het thema ‘Flexibilisering van het energiesysteem’ ondersteunt pilotprojecten die op een optimale en kostenefficiënte manier de flexibiliteit van het energiesysteem vergroten. Dit is heel belangerijk door het groeiende aanbod van hernieuwbare energie. Hierdoor wordt de balans tussen vraag en aanbod steeds belangrijker. Daarmee wordt de leveringszekerheid in 2030 en verder gewaarborgd.

U kunt hierbij denken aan projecten die inzetten op grootschalige opslag. Ook conversie vanuit elektriciteit naar andere energiedragers en/of producten horen daarbij. We zoeken in het bijzinder naar projecten die gebruik maken van groene waterstof. Productie van waterstof uit hernieuwbare energie door middel van elektrolyse. Of naar projecten die zich richten op de verbetering van de stuurbaarheid van hernieuwbare-energie-opwekinstallaties.

Voor dit thema komen de volgende mogelijkheden in aanmerking:

 • stimulering van opslag en conversie van hernieuwbaar opgewekte energie
 • stimulering van flexibele vraag
 • stimulering van CO2-vrij regelbaar vermogen voor de opwekking van elektriciteit
 • flexibiliteit van het energiesysteem

Ruimtelijke inpassing grootschalige elektriciteitsopwekking met zon of wind

Het thema Ruimtelijke inpassing grootschalige elektriciteitsopwekking richt zich op ondernemers/eindgebruikers die investeren in een innovatie. Grootschalig opgewekte elektriciteit uit zonne- en/of windenergie wordt daarin ruimtelijk goed ingepast. Dit doen ze alleen of in samenwerking met bijvoorbeeld de leverancier van de innovatie.

De energietransitie krijgt de komende jaren een steeds groter effect op de omgeving. Naarmate het aandeel hernieuwbare energie groeit, legt het ook meer beslag op de ruimte. Zonnepanelen en windmolens moeten ergens een plek krijgen. Hierdoor worden de effecten op de omgeving steeds groter. Centraal moet hierbij daarom staan:

 • Aandacht voor draagvlak, landschappelijke waarden, het optimaal benutten van de beschikbare ruimte.
 • Voorkomen van hoge maatschappelijke kosten voor netaansluitingen.

Dit DEI+-thema ondersteunt pilot- en demonstratieprojecten voor de ontwikkeling van innovatieve producten, uitvoeringsvormen en diensten. Deze moeten bijdragen aan de opwekking van grootschalige duurzame elektriciteit. Ze hebben daarbij oog voor de bovengenoemde aandachtspunten. Er is een onderverdeling naar de volgende aandachtsgebieden:

 • land (niet zijnde gebouwde omgeving)
 • verkeersinfrastructuur, binnenwateren en bassins
 • zee
 • gebouwde omgeving

Bij demonstratieprojecten geven we ook subsidie voor de extra investeringskosten van de hernieuwbare-energie-opwekkingsinstallatie tegenover het gangbare, minder milieuvriendelijke alternatief.

Lokale infrastructuur

U komt in aanmerking voor subsidie binnen dit thema als uw project zich richt op een lokale infrastructuur. Dat is bijvoorbeeld een stoomnetwerk of een warmtenetwerk. Het moet gaan om een open infrastructuur. Dat wil zeggen dat het mogeliijk moet zijn dat ook andere ondernemingen aansluiten op de infrastructuur. Lokale infrastructuurprojecten voorelektriciteit, gas of CO2 komen niet in aanmerking. Heeft het warmtenet als doel om woningen, wijken of gebouwen aardgasloos te maken? Daarover vindt u meer informatie op bij het thema Innovaties aardgasloze woningen, wijken en gebouwen.

Overige CO₂-reducerende maatregelen

Onder deze regeling vallen CO2-verminderende maatregelen die worden genomen in de industrie, de gebouwde omgeving of de elektriciteitssector. Het gaat om maatregelen die niet vallen onder de bovengenoemde subthema’s. Ze gaan niet over energie-efficiëntie of hernieuwbare energieopwekking.

Bij demonstratieprojecten gaat het om milieu-investeringssteun. Milieu-investeringssteun ontvangt u als ondernemer alleen als u met eigen activiteiten een milieuvoordeel behaalt. Dit moet tijdens de looptijd van het project gebeuren. Dat wil zeggen: uiterlijk bij ingebruikname van de installatie.

Voorwaarden

De uitgebreide voorwaarden voor deze subsidie verschillen per onderdeel. U leest daar alles over in de handleiding, zodra deze beschikbaar is.

 

Aanvragen

U vraagt de subsidie DEI+ aan vanaf 18 januari 2021, 09:00 uur tot 7 januari 2022, 17:00 uur. Om in te loggen op het aanvraagportaal heeft u eHerkenning niveau 1 nodig of een hoger niveau mét de juiste machtiging. Lees meer over eHerkenning en machtigingen

.Uw aanvraag direct regelen

Projectidee toetsen

Een subsidie aanvragen kost veel tijd. Vraag daarom vooraf en zonder verplichting advies aan over uw projectidee. U vergroot daarmee de slaagkans van uw project. Gebruik hiervoor het projectideeformulier. Een projectadviseur van RVO neemt daarna persoonlijk contact met u op. Hij of zij bespreekt met u, uw idee en de kans van slagen hiervan. U heeft dan de mogelijkheid om uw idee toe te lichten. Geldt het voor uw situatie? Dan wijst de adviseur u op andere subsidies die mogelijk interessant zijn voor.

 

Downloads

Downloads volgen later.

 

Meer weten?