Home Actueel Voortgang Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving onder de loep

10 oktober 2020

Voortgang Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving onder de loep

Eind september heeft de minister Ollongren van BZK de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van het Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving. Deze brief geeft een breed beeld van de actuele ontwikkelingen. In het nieuwsbericht van de Rijksoverheid staat een  een korte samenvatting. Nieuwe Energie Overijssel geeft hieronder enkele aanvullingen die ook interessant zijn om te weten.

Stapsgewijs naar aardgasvrij

De minister onderschrijft de conclusie van Maarten van Poelgeest, voorzitter Uitvoeringsoverleg Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving,  dat een wijkgerichte aanpak niet noodzakelijkerwijs in één stap naar aardgasvrij hoeft. De verduurzaming kan deels ook stapsgewijs worden gerealiseerd met (grootschalige) woningisolatie en hybride warmteoplossingen.

In haar brief geeft ze onder meer aan dat voorstellen voor een dergelijke stapsgewijze aanpak als tussenstap naar aardgasvrij in 2050 vrijwel geheel ontbreken in de aanvragen voor Proeftuinen aardgasvrije wijken. Daarom zal in de derde uitvraag voor proeftuinen de nadruk liggen op stapsgewijze oplossingen met een groot CO2-besparingspotentieel. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheid voor een nationaal isolatieprogramma binnen de bestaande regelingen. Dat kan ook goed aansluiten op de inzet van het Rijk op het programma “Renovatiegolf” uit de Europese Green Deal.

Betaalbaarheid

De minister geeft aan dat we scherper in beeld moeten krijgen waar transitie nu al woonlastenneutraal en betaalbaar kan en waar nog niet. Duidelijk zijn in het verhaal naar bewoners welke bijdrage van de bewoners zelf wordt verwacht.

Om verduurzaming betaalbaar te maken zijn diverse acties in uitvoering, enkele punten die zijn benoemd:

  • Het Warmtefonds biedt begin 2021 ook financiering voor degenen die verduurzamen in een wijkgerichte aanpak, maar onvoldoende leenruimte of andere financieringsmogelijkheden hebben.
  • Binnen de ISDE wordt nu gekeken naar de mogelijkheid om de aansluiting van particuliere koopwoningen op warmtenetten te subsidiëren.
  • Gebouwgebonden financiering blijkt als commercieel product niet mogelijk te zijn. Het Warmtefonds is gevraagd of er iets is te ontwikkelen in het publieke domein. Daarnaast wordt onder regie van de provincie Utrecht gewerkt aan een zogenoemde “gebouwgebonden verduurzamingsdienst”.
  • In de bouw-, techniek- en installatiesector wordt gewerkt aan digitalisering en standaardisatie in ontwikkeling, contractering, realisatie en beheer van verduurzamingsprojecten. Dit maakt verdergaande industrialisatie en kostenreductie mogelijk.
  • De bankensector zet in op het verduurzamen van hun leningportefeuilles en het stimuleren van verduurzaming bij nieuwe en bestaande klanten.

De begroting van BZK wordt in de periode van 2021-2023 met 45 miljoen euro uitgebreid voor ondersteuning van de verduurzaming door eigenaar-bewoners. Hiermee zullen isolatie en (hybride)warmtepompen verder worden ondersteund. In de begroting van BZK wordt ook 30 miljoen euro naar voren gehaald om innovatieprojecten te honoreren in het kader van de MOOI-regeling (innovatie).

Leidraad Transitievisie Warmte

Van de Leidraad is op 24 september jl. een vernieuwde versie gepubliceerd. Hierin is o.a. een extra isolatieniveau doorgerekend voor de strategievarianten, waarbij woningen bij een lager isolatieniveau toch comfortabel verwarmd kunnen worden. Verder is een nieuwe strategie aan de Leidraad toegevoegd met waterstof als energiedrager. Waterstof zal naar verwachting tot 2030 geen significante rol spelen in de verduurzaming van de gebouwde omgeving, maar het is belangrijk dat gemeenten alvast kunnen inschatten voor welke buurten waterstof of groengas na 2030 mogelijk kansrijk zijn.

De wettelijke verankering van de transitievisies warmte in de Omgevingswet en de afsluitbevoegdheid voor gemeenten vergen meer tijd en zorgvuldige afweging.