Home Actueel Inzicht door onderzoek omvang en samenhang van de energietransitie

2 april 2021

Inzicht door onderzoek omvang en samenhang van de energietransitie

Integrale aanpak

In het RETSI project werkt een team van onderzoekers van de Universiteit Twente aan de ontwikkeling van een integrale aanpak voor de energietransitie. In februari 2021 is een nieuwe postdoc onderzoeker toegevoegd aan het onderzoeksteam: Moozhan Shakeri. Moozhan werkt bij de afdeling “Urban and Regional Planning & Geo-Information Management” van de faculteit ITC. Ze gaat aan de slag met de doorontwikkeling van een digitaal platform dat gebruikers een inzicht geeft in de omvang en samenhang van de energietransitie en andere opgaven.

 

De energietransitie is een uitdagende en complexe opgave. Het verleggen van technische, wettelijke en maatschappelijk grenzen vereist een strategische aanpak, creativiteit en samenhang. Moozhan: “We hebben veel verschillende partijen nodig om nieuwe businessmodellen en managementstrategieën te ontwikkelen.  Je zou de energiesector van dit moment kunnen vergelijken met de game-industrie uit de jaren 60. Men moest toen omschakelen van analoge- naar digitale technologie. Nieuwe technieken en modellen werden ontwikkeld om in de behoeftes te kunnen voorzien. Tegelijkertijd moest men weerbaar worden tegen de alsmaar veranderende digitale wereld. De oplossingen van de game-industrie hadden destijds een grote invloed op de regelgeving. Die veranderingen zijn tot op de dag van vandaag zichtbaar in digitale media en cultuur. Ik geloof dat de oplossingen en uitdagingen in de energiesector ook zo’n grote impact zullen hebben. Ik kijk ernaar uit om hieraan bij te dragen.”

Expertise en kennis toevoegen

Moozhan doet onderzoek naar het ontwerp en gebruik van tools en communicatiemiddelen in besluitvormingsprocessen. Ze gebruikt hierbij inzichten uit sociale wetenschappen, politicologie en mediastudies. Voordat ze op de UT begon was ze onderzoeker bij het “Digital Economy Research Centre” van de Universiteit van Newcastle. “Hier deed ik onderzoek naar de toegevoegde waarde van innovatieve participatieve en interactieve tools bij besluitvormingsprocessen, zoals online spellen. Deze tools helpen de keuzes en voorkeuren van gebruikers, ontwerpers en regelgevers en andere stakeholders in kaart te brengen. Deze nieuwe technologieën en werkwijzen kunnen ook helpen bij de energietransitie. Ze verbeteren de communicatie en onthullen kansen die samenwerking en coördinatie kunnen bieden. Er zijn knelpunten, die het ontwikkelen en delen van ruimtelijke kennis voor de energietransitie in de weg staan. Deze knelpunten ga ik met mijn achtergrond in beleidsevaluatie en ruimtelijke analyse in kaart te brengen.”

 

De kern van Moozhans onderzoek, stakeholders die gebruik maken van COLLAGE, een interactieve GIS-applicatie die helpt bij het bepalen van geschikte locaties voor de opwekking van duurzame energie en de daarbij horende infrastructuur

Digitale platforms

Het onderzoek zal zich richten op het ontwerp van verschillende (digitale) platforms om het delen van kennis tussen stakeholders en het maken van gedeelde agenda’s te bevorderen. Moozhans zal hierbij kijken hoe verschillende partijen kennis ontwikkelen en delen en welke kansen hierbij gemist worden. Op deze manier hoop ze een basis te leggen voor nieuwe samenwerkingsverbanden. Zo kunnen ruimtelijke uitdagingen en beleidsagenda’s beter op elkaar afgestemd worden. Het gaat niet simpelweg om het ontwerp van één tool, maar om de kritische analyse van een netwerk aan instrumenten die kennisdeling bevorderen of juist belemmeren. Daarom wordt ingezet op de ontwikkeling van digitale instrumenten die daadwerkelijk gebruikt kunnen worden in beleidsprocessen.

 

Inzichten voor lokale en regionale stakeholders

“Mijn onderzoek zal partijen inzicht geven in “path-dependency”; hoe beïnvloeden keuzes en ontwikkelingen uit het verleden de beleidsprocessen van vandaag?  Het zal ook antwoord geven op vragen zoals: Hoe kunnen we innovatiever te werk gaan? Wat zijn de risico’s van wel of niet samenwerken? Hoe brengen we samenwerking tussen en binnen organisaties in de praktijk?,” sluit Moozhans  af. “In het algemeen verwacht ik dat het onderzoek zal laten zien dat de grote uitdagingen waar we voor staan vragen om holistisch denken en werken.”

Kaartentafel

De energietransitieopgave hangt samen met de uitdagingen van duurzame landbouw en voedselproductie, bescherming van natuur en biodiversiteit en aanpassing aan het veranderende klimaat. Discussies over centrale kwesties, zoals waar nieuwe windmolens of zonneparken moeten worden geplaatst tussen deze andere maatschappelijke waarden, kunnen behoorlijk complex worden. Hier kan een grote kaartentafel op de Universiteit Twente goed van pas komen. bekijk wat er allemaal mogelijk is op onderstaande video.