Home Actueel Extra budget energietransitie goed voor economie en banen in Overijssel

15 mei 2020

Extra budget energietransitie goed voor economie en banen in Overijssel

Nieuwe Energie Overijssel heeft van de provincie Overijssel een extra budget toegekend gekregen om versneld uitvoering te geven aan de afspraken uit het Klimaatakkoord. Provinciale Staten stelt € 12,5 miljoen beschikbaar voor energiebesparing bij bedrijven en woningen, voor energiegebieden en voor warmtenetprojecten. De verwachting is dat deze investeringsimpuls een economisch effect van ongeveer € 300 miljoen en tenminste 1500 banen in Overijssel gaat opleveren.

Gezamenlijk uitvoeringsprogramma

Nieuwe Energie Overijssel werkt volgens het provinciale programma Nieuwe Energie Overijssel 2017-2023 aan de energietransitie in Overijssel. Met de alliantie van kernpartners is het uitvoeringsprogramma opgesteld, dat we gezamenlijk uitvoeren. Om de doelstelling van 20 procent hernieuwbare energie in 2023 kracht bij te zetten, gaan wij extra maatregelen en projecten ontwikkelen.

Drie speerpunten

Om de versnelling in de energietransitie tot stand te brengen, hebben we als speerpunten gekozen voor energiebesparing in bedrijven en woningen, energiegebieden en warmtenetprojecten. Energiebesparing levert direct een bijdrage aan een lager energieverbruik bij bedrijven en woningen. Met energiegebieden verruimen we de mogelijkheden voor grootschalige energieopwekking. En het derde speerpunt warmtenetprojecten is essentieel voor de warmtetransitie, met name in de periode na 2023. De speerpunten werken we uit met onze uitvoeringspartners van Nieuwe Energie Overijssel.

Energiebesparing bij woningen en bedrijven

Op dit moment laat energiebesparing bij woningen en bedrijven een beperkt effect zien op vermindering van het energieverbruik, terwijl hier een groot potentieel ligt. We gaan ons daarom focussen op:

  • Publieksacties voor energiebesparing bij woningen. In samenwerking met lokale energie initiatieven en gemeentelijke energieloketten willen we energiebesparende maatregelen bij woningen snel laten uitvoeren door een ‘vliegend klusteam’ in combinatie met advisering op maat over onder meer het waterzijdig inregelen van de cv-installatie.
  • Het realiseren van drie showcases binnen het INTERREG-project lNDU-ZERO. Volgens dit concept voeren we aan drie bestaande rijwoningen renovaties uit tot ‘nul op de meter’. INDU-ZERO ontwerpt een blauwdruk voor een fabriek die een compleet renovatiepakket voor bestaande woningen kan leveren voor de helft van de huidige prijs.
  • Het stimuleren van energiebesparing bij bedrijven door uitbreiding van twee subsidieregelingen, nl. de ‘tenderregeling’ voor investeringssubsidies en de ‘geld terug-regeling’ voor MKB bedrijven.

Verkenning van energiegebieden

Clustering van energieopwekking, -opslag en -benutting kan ruimtelijke, infrastructurele en economische voordelen bieden. We verkennen of dergelijke clustering de drager van een gebiedsontwikkeling kan zijn, waarin verschillende ruimtelijke opgaven samenkomen. We richten ons in eerste instantie op twee gebieden. In het eerste gebied willen we innovatieve oplossingen voor het urgente capaciteitsprobleem van het elektriciteitsnetwerk testen. In het tweede gebied richten we ons op de combinatie van grootschalige opwek met bijvoorbeeld bosaanleg of klimaatadaptatie.

Steun bij warmtenetprojecten

In het Klimaatakkoord hebben wij afgesproken dat de gebouwde omgeving in 2050 aardgasvrij is. Om warmtebronnen als geothermie, aquathermie en restwarmte te benutten, is warmte-infrastructuur nodig. In Overijssel zijn momenteel 18 warmtenetprojecten in ontwikkeling. De totaalinvestering per project varieert van ongeveer € 3 tot € 55 miljoen. Ter ondersteuning van deze projecten concentreren wij ons op:

  • Kennisontwikkeling en -deling.
  • Het afdekken van het ‘vollooprisico’s of de onrendabele top van warmtenetprojecten waarvan de uitvoering binnen één jaar na de subsidiebeschikking start. Projecten die daarvoor in aanmerking komen, zijn bijvoorbeeld de verwarming van het ziekenhuis in Hardenberg met restwarmte,
    aardgasvrije wijken in Twente en Deventer door ze aan te sluiten op restwarmte en geothermie in Zwolle.
  • Het ondersteunen bij projectontwikkeling. Publieke partijen pakken waardevolle kansen op die de markt links laat liggen. Met extra hulp geven we deze warmtenetprojecten alsnog de mogelijkheid om tot ontwikkeling te komen.