Home Actueel Energiestrategieën van twee Overijsselse regio’s in concept gepresenteerd

30 april 2020

Energiestrategieën van twee Overijsselse regio’s in concept gepresenteerd

Zowel de regio Regionale Energiestrategie (RES) Twente als de RES-regio West-Overijssel hebben de ambitie binnen tien jaar de helft van het huidige elektriciteitsverbruik duurzaam in de regio op te wekken. Dat is de bijdrage van beide regio’s aan de landelijke klimaatdoelstellingen. In april zijn de conceptvoorstellen van regionale energiestrategieën ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraden, Provinciale Staten en algemeen besturen van de waterschappen.

Deze concept-RESsen worden ingediend bij het Nationaal Programma RES, nadat de besturen hun reactie op de plannen hebben gegeven. Het komend jaar worden de plannen verder doorontwikkeld en uitgewerkt in samenspraak met de lokale samenleving. Op 1 juli 2021 moeten de regionale energiestrategieën (RES 1.0) klaar zijn.

Bijdrage aan landelijke klimaatdoelstellingen

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2030, over 10 jaar, 35 TWh aan elektriciteit op land door zon en wind wordt opgewekt. Alle 30 regio’s in Nederland maken een regionale energiestrategie (RES) waarin staat welk deel ze voor haar rekening neemt en hoe ze dat gaan doen. Overijssel kent twee RES-regio’s, Twente en West-Overijssel, waarin gemeenten, provincie, waterschappen en netbeheerders, allen partners van Nieuwe Energie Overijssel, samenwerken aan hun bijdrage aan de landelijke klimaatdoelstellingen.

Twente

Twente wil stevig inzetten op grootschalig zon op dak, zonnevelden en het plaatsen van windmolens en windturbines om 1,5 TWh elektriciteit op te wekken in 2030. Tevens heeft Twente de potentie om een warmteregio te worden. In de concept-RES Twente ‘Samen de stap maken’ leest u hoe Twente uitvoering wil geven aan de afspraken uit het Klimaatakkoord. Alle informatie over de ambities en aanpak in Twente, over de planning en procedures vindt u op de website van de Energiestrategie Twente.

West-Overijssel

In de concept-RES van West-Overijssel ‘Samen naar een opgewekt West-Overijssel’ hebben de deelnemers hun commitment uitgesproken om te werken aan de opwek van 1,6 TWh en samen te werken aan de warmtetransitie. Meer informatie over de regionale energiestrategie in deze regio is beschikbaar op de website van RES West-Overijssel.