Home Actueel Deventer wijst twee zoekgebieden aan voor windenergie

27 november 2020

Deventer wijst twee zoekgebieden aan voor windenergie

De gemeente Deventer heeft in het windverkenningsonderzoek twee zoekgebieden aangewezen voor windmolens. Het zijn gebieden die het meest voor de hand liggen: een gebied bij de afslag Deventer-Oost van de A1 en een gebied iets oostelijker, net buiten de bebouwde kom van Deventer, aan de noordzijde van de A1. In deze 2 gebieden samen zijn mogelijkheden voor in maximaal 9 windmolens.

Regionale Energiestrategie West-Overijssel

De gemeente Deventer maakt deel uit van de Regionale Energiestrategie West-Overijssel (RES). In de RES wordt per gemeente concreet aangegeven in hoeveel duurzame energieopwekking wordt voorzien tot 2030. Daarbij moeten de gebieden voor zon en wind in beeld zijn gebracht. Grootschalige opwekking van duurzame energie met windturbines is één van de maatregelen die in Deventer nodig zijn voor een klimaatneutrale energievoorziening.

Langs A1 beste plek

 Wethouder Carlo Verhaar: “Elke gemeente in Nederland moet een bijdrage leveren aan het grootschalig opwekken van duurzame energie door zonneparken of windmolens. Wij willen deze gebieden langs de A1 aanwijzen als zoekgebied voor windmolens. We gaan daarover eerst in gesprek met raad en omwonenden. Uit een representatieve peiling bleek dat onze inwoners een plek langs de snelweg de beste plek vinden voor windmolens. Als je daar woont, begrijp ik dat je daar anders tegenaan kunt kijken.”

Trechteren

Het onderzoek uit 2018 naar plekken waar windturbines volgens wet- en regelgeving mogelijk zijn, is in november 2020 geactualiseerd in een nieuwe windverkenning. Vanwege het wegvallen van militaire laagvliegroutes, is het aantal mogelijke locaties gestegen naar 15. De gemeente heeft dit onderzoek aangevuld met een ruimtelijke afweging. Ook is er gekeken naar landschappelijke kwaliteit en cultuurhistorie. Zo vielen diverse locaties af.

Combineren

Bij de beoordeling is eveneens gekeken naar kansen om een ontwikkeling van een windmolen te combineren, bijvoorbeeld met waterbuffering-of berging en met grootgebruikers. De gekozen gebieden liggen in de nabijheid van de grote energievragers op A1 Bedrijvenpark Deventer en Kloosterlanden. Dat geeft mogelijkheden om vraag en aanbod aan elkaar te koppelen.

Raadpleging

Grondeigenaren en bewoners, de participatiegroepen RES, bedrijfsleven en maatschappelijke en bestuurlijk partners worden de komende maanden geraadpleegd over het voorgenomen besluit van het college. Daarnaast wordt de gemeenteraad gevraagd om wensen en bedenkingen. In het voorjaar van 2021, als de gemeenteraad alle resultaten van de raadpleging heeft, valt het uiteindelijke besluit. Er is nog geen concreet plan voor het plaatsen van windmolens in deze gebieden. De komende maanden werkt de gemeente Deventer de spelregels voor windontwikkeling uit. Ook wordt gekeken hoe inwoners en betrokkenen minstens 50% eigenaar van windprojecten kunnen worden en hoe opbrengsten in het gebied ingezet kunnen worden.

Meer informatie

Meer informatie over het onderzoek en het onderzoek zelf, veelgestelde vragen en antwoorden zijn te vinden op deventerstroomt.nl/windenergie.