Home ELENA Programma Overijssel

Samenwerken aan verduurzaming!

Om invulling te geven aan verdere verduurzaming van de provincie voert Overijssel in samenwerking met de 5 grote gemeenten het ELENA programma uit. ELENA staat voor European Local ENergy Assistance (ELENA) en is een Europese subsidieregeling vanuit de Europese Investeringsbank voor het aanjagen van de verduurzamingsinvesteringen. De Overijsselse ELENA subsidie van € 2,9 miljoen heeft betrekking op het subsidiëren van de voorbereidingskosten om verduurzamingsinvesteringen in het maatschappelijk vastgoed, warmtenetten & geothermie en particuliere & sociale huisvesting in de provincie Overijssel te bevorderen. Momenteel is er ook een project inzake publieke LED-verlichting opgenomen.

Het Overijsselse programma loopt nu 3 jaar en beoogt om tot mei 2021 een investeringsvolume te behalen van € 72 miljoen om de volledige ELENA subsidie in te kunnen zetten.

ELENA is een instrument dat verduurzamingsinvesteringen wil versnellen door het mede-financieren van voorbereidingskosten op een verduurzamingsinvestering. Afhankelijk van de projectfase en haalbaarheid van de beoogde verduurzamingsinvestering, subsidieert ELENA hierbij bijvoorbeeld de volgende soorten voorbereidingskosten:

  • Energie audits & onderzoeken
  • Opstellen levensvatbare businesscases en projectplannen
  • Ondersteunen technische studies
  • Ondersteunen aanbestedingstrajecten
  • Project development & management

ELENA richt zich bij vastgoed alleen op renovatieprojecten, niet op nieuwbouw.

De inzet van de subsidie en inkoop van gesubsidieerde opdrachten worden ondersteund en gecoördineerd door de provincie Overijssel. De provincie is penvoerder van het programma en rapporteert aan de Europese Investeringsbank.

Belangrijkste voorwaarden
De belangrijkste voorwaarden van de ELENA subsidie zijn:

De investeringen zijn gerealiseerd (juridisch verplicht) binnen de ELENA periode. Het programma loopt tot 17 mei 2021.

Het totale investeringsvolume bereikt een 20-voud van het verkregen subsidiebedrag (de zogenaamde hefboom of leverage factor 20). Of anders gezegd de maximale subsidie bedraagt 5% van de investeringen. Dit is echter een resultaatverplichting en belangrijke eis voorafgaand aan subsidiëring.

De provincie coördineert de totale subsidie, contracteert en betaalt alle voorbereidingskosten namens de projectpartners.

Nieuwe projectvoorstellen zijn te allen tijde welkom, maar zullen door het ELENA team van de provincie allereerst worden getoetst. Hieronder treft u ter inspiratie een overzicht met links naar investeringen die worden ondersteund in het ELENA programma.

Voor meer informatie over het ELENA Programma in de provincie Overijssel kun je contact opnemen met de coördinator ELENA, Frank Jansen.

Partners