Home Regionale Energie Strategie

Regionale Energie Strategie

Alle 30 regio’s in Nederland maken een Regionale Energiestrategie (RES) waarin staat welk deel ze voor hun rekening nemen en hoe ze dat gaan doen. Overijssel kent twee RES-regio’s, Twente en West-Overijssel, waarin gemeenten, provincie, waterschappen en netbeheerders, allen partners van Nieuwe Energie Overijssel, samenwerken aan hun bijdrage aan de landelijke klimaatdoelstellingen.

Zowel Twente als West-Overijssel heeft de ambitie binnen tien jaar de helft van het huidige elektriciteitsverbruik duurzaam in de regio op te wekken. Dat is de bijdrage van beide regio’s aan de landelijke klimaatdoelstellingen.

In april 2020 zijn de conceptvoorstellen van regionale energiestrategieën ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraden, Provinciale Staten en algemeen besturen van de waterschappen. Deze concept-RESsen worden ingediend bij het Nationaal Programma RES, nadat de besturen hun reactie op de plannen hebben gegeven. Het komend jaar worden de plannen verder doorontwikkeld en uitgewerkt in samenspraak met de lokale samenleving. Op 1 juli 2021 moeten de regionale energiestrategieën (RES 1.0) klaar zijn.

Bijdrage aan landelijke klimaatdoelstellingen

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2030 35 TWh aan elektriciteit op land door zon en wind wordt opgewekt.

Twente
Twente wil stevig inzetten op grootschalig zon op dak, zonnevelden en het plaatsen van windmolens en windturbines om 1,5 TWh elektriciteit op te wekken in 2030. Tevens heeft Twente de potentie om een warmteregio te worden. In de concept-RES Twente ‘Samen de stap maken’ leest u hoe Twente uitvoering wil geven aan de afspraken uit het Klimaatakkoord. Alle informatie over de ambities en aanpak in Twente, over de planning en procedures vindt u op de website van de Energiestrategie Twente.
Om de Regionale Energie Strategie uit te voeren, wordt er samengewerkt in Energiewerkplaatsen om expertise en ervaring beschikbaar te maken voor een breed netwerk. Bekijk de activiteiten van de Energiewerkplaats Twente:

West-Overijssel

In de concept-RES van West-Overijssel ‘Samen naar een opgewekt West-Overijssel’ hebben de deelnemers hun commitment uitgesproken om te werken aan de opwek van 1,6 TWh en samen te werken aan de warmtetransitie. Meer informatie over de regionale energiestrategie in deze regio is beschikbaar op de website van RES West-Overijssel.

RES 1.0

De RES 1.0 is het resultaat van intensief overleg tussen elf gemeenteraden, Provinciale Staten, algemeen besturen van vier waterschappen, adviesgroep RES en diverse ontmoetingen met maatschappelijke organisaties. De RES 1.0 is ook het resultaat van bespreking en besluitvorming over het Hoofdlijnenakkoord. Met de RES 1.0 is een fundament gelegd onder de regionale samenwerking voor de bijdrage aan het Klimaatakkoord. Hiermee geven de bestuurlijke partners in de RES aan wat zij willen bijdragen aan de energietransitie en hoe ze in regionaal verband met inwoners en maatschappelijke organisaties willen samenwerken aan de realisatie van de doelstellingen. Die doelstellingen geven vorm aan de afspraken rond duurzame opwek en regionale warmtestructuur.

RES West Overijssel heeft een video gemaakt over RES 1.0.