Home Bio-energie

Werkvloer Bio-energie

De Nederlandse overheid wil 2 miljard kuub gas gaan produceren in 2030. Dat is omgerekend 100 miljoen kuub groen gas in 2030 in Overijssel. Met hoeveelheid van 100 miljoen m3 groen gas kan 20% van het aardgasgebruik van alle huishoudens in Overijssel worden vervangen.

Daarvoor moet tegen die tijd de helft van alle beschikbare mest worden vergist.

Gasvormige energiedragers blijven nodig

Er is meer nodig dan duurzame elektriciteit. De energiedragers die een rol spelen bij het bereiken van klimaatdoelstellingen zijn naast elektriciteit uit wind en zon ook duurzame warmtebronnen zoals restwarmte van bedrijven, geothermie, aquathermie en biomassa.

In de Routekaart ² groen gas beschrijft de Rijksoverheid dat ‘gasvormige energiedragers in een volledig duurzaam energiesysteem in 2050 zullen voorzien in minimaal 30% van het finale energiegebruik’. “Om deze functies in 2050 CO2-vrij in te kunnen vullen, zijn aanzienlijke volumes betaalbaar CO2-vrij gas noodzakelijk”.

Gasvormige energiedragers kunnen makkelijker hoge temperaturen leveren. Zij spelen dus een belangrijke rol in de warmtevraag. Van huizen die moeilijk te isoleren zijn bijvoorbeeld. En industrieën die voor hun processen afhankelijk zijn van zeer hoge temperaturen.

Onze inzet

Om daadwerkelijk 50% van de mest te gaan vergisten in 2030, is veel inzet nodig. Eén van de randvoorwaarden is dat vergunningverlening soepeler verloopt. Een andere belangrijke ontwikkeling is de bijmengverplichting. Vanaf 2026 moet ongeveer 20% van het gas dat door de leidingen stroomt, duurzaam gas zijn. Dat zal de vraag naar groen gas enorm doen stijgen en dat maakt het een interessante investering voor agrariërs.

Waar wij aan werken is verruiming van de ruimtelijke kaders in de nieuwe Omgevingsvisie. Met gemeenten werken we aan een overzicht van geschikte locaties voor grootschalige groengasproductie. We zetten ons ervoor in dat mestvergisting een plek krijgt in Provinciaal Programma Landelijk Gebied.

Subsidie kleine mestvergisters

Provincie Overijssel heeft een subsidie om boeren te stimuleren een kleine mestvergister op hun erf te plaatsen en zo groen gas of biogas te produceren. De subsidie is er voor het aanpassen van de stalvloer voor dagverse mest in de mestvergister, de aanleg van een groengasleiding of biogasleiding en de aanleg van een nabewerkingsinstallatie voor vergiste mest. Kijk op de site van het subsidieloket voor meer informatie.

Transitieverhaal; alles over mestvergisting in Overijssel

Wat is groen gas? Hoe wordt het geproduceerd? Welke rol kan het spelen in het energiesysteem van de toekomst? Welke verschillende vormen van vergisting zijn er? Wat is nodig om hier een succes van te maken?

In dit transitieverhaal zetten we uiteen welke rol groen gas speelt in de toekomstige energievraag, welke opgave er ligt om de beschikbaarheid van groen gas te vergroten én: de kansen voor duurzame landbouw.