Home Actueel BEON innovatieve uitvoeringspartner Klimaatakkoord Oost-Nederland

24 augustus 2020

BEON innovatieve uitvoeringspartner Klimaatakkoord Oost-Nederland

Inzet van lokale bedrijven absoluut nodig voor slagen Klimaatakkoord

Op 20 augustus hebben Ed Nijpels en René Venendaal, voorzitter van alliantiepartner Bio-Energiecluster Oost Nederland, het Klimaatakkoord ondertekend. Met deze ondertekening willen bedrijven in Oost-Nederland (BEON) hun steun betuigen aan het Akkoord en zich inzetten voor lokale uitvoering.

De inzet van lokale bedrijven is absoluut nodig voor het slagen van het Klimaatakkoord. Voorzitter Ed Nijpels van het Klimaatakkoord Voortgangsoverleg wil dit graag benadrukken: “Hun inzet en innovatiekracht is van niet te onderschatten belang”. Voor René Venendaal is dit gegeven de belangrijkste reden om te ondertekenen. “De leden van BEON zijn uiterst succesvol in het realiseren van duurzame en regionaal gedragen projecten. Sinds 2008 is de werkgelegenheid in onze sector vervijfvoudigd en leveren we een belangrijke bijdrage aan de regionale economie. Niet voor niets is het percentage duurzame energie in Overijssel met bijna 10% relatief hoog. De Europese Green Deal zal het Klimaatakkoord alleen maar versterken: de ambities zijn hoger en versnelling is daarom vereist.”

Al ruim tien jaar samenwerkingspartner duurzame energie

Al meer dan tien jaar werken vijfentwintig bedrijven in Oost-Nederland samen met de provincies Overijssel en Gelderland om de opwekking van duurzame energie te versnellen. De bedrijven hebben samen met kennisinstellingen hun krachten gebundeld in het Bio-energiecluster Oost-Nederland. In Overijssel is Nieuwe Energie Overijssel hét programma dat zich inzet om de duurzame energiedoelstellingen van de provincie samen met haar Alliantiepartners te behalen. BEON is één van de kernpartners in de alliantie en zet zich vooral in voor de ontwikkeling van bio-energie en geavanceerde biobrandstoffen.

 

BEON en biomassa

Vooral kwestie van zorgvuldigheid

De inzet van duurzame biomassa nu en richting 2030 en 2050 is noodzakelijk is voor de verduurzaming van de regionale economie en het realiseren van de klimaatopgave. Deze visie is vastgelegd in het Klimaatakkoord en wordt van harte onderschreven door BEON. Biomassa wordt in Oost-Nederland al volop ingezet als lokale energiebron. Ook wordt er gewerkt om hout steeds meer in te zetten als materiaal en grondstof. Een zo efficiënt mogelijk gebruik van duurzame biomassa is gewenst om zoveel mogelijk klimaatwinst te boeken en de economische waarde te vergroten. Alleen duurzame biomassa draagt bij aan verduurzaming van de economie.

Veel toepassingen van biomassa

Biomassa is plantaardig of dierlijk materiaal dat gebruikt kan worden als brandstof of grondstof. Dat kan bijvoorbeeld hout, snoeiafval, sloop- en resthout, GFT, afval uit de voedingsindustrie en dierlijke mest zijn. In het Klimaatakkoord worden veel toepassingen genoemd:
– Als vervanger van aardolie en aardgas in de industrie. Ook kan biomassa ingezet worden als brandstof voor hoge temperatuur productieprocessen.
– Als grondstof voor geavanceerde biobrandstof voor zwaar wegtransport, lucht- en scheepvaart. Bij bio-energie partijen in Oost-Nederland wordt hier al stevig op ingezet via pyrolyse en vergisting.
– Als bouwmateriaal in de gebouwde omgeving .
– Biogas als vervanger van aardgas voor de verwarming van gebouwen.

Biomassa is bij uitstek geschikt voor meervoudige toepassingen. Na inzet als grondstof voor bijvoorbeeld de bouw, kan het aan het einde van de levenscyclus ingezet worden als brandstof. Dit principe wordt cascadering genoemd.

Dit principe is ook uitgangspunt van het recente SER-advies. De SER wil dat de inzet van houtige biomassa voor materialen en grondstoffen wordt bevorderd. Ze dringt ook aan op een snelle afbouw van subsidies voor de inzet voor lage temperatuur warmte. Voor BEON is dit laatste echter te kort door de bocht. Zo is de inzet van laagwaardige groenstromen uit landschapsonderhoud ter vervanging van aardgas – bijvoorbeeld in een warmtenet -, de meest hoogwaardige toepassing. Ook zijn alternatieven voor duurzame warmte-opwekking vaak niet voorhanden of te kostbaar. Gevolg kan zijn dat lokale duurzaamheidsambities niet tijdig gerealiseerd worden. BEON gaat graag over deze kwestie het gesprek aan binnen het Klimaatakkoord, op basis van haar praktische ervaring met hoogwaardige toepassingen en meervoudige verwaarding van biomassa en verduurzaming van de regionale energievoorziening.

Unieke karakter van BEON

BEON is uniek vanwege de enorme concentratie van expertise op het gebied van biomassa en bio-energie, die zelfs op wereldschaal uitzonderlijk is. Het cluster opereert met haar activiteiten op het snijvlak van biomassa en energie. Een groot aantal deelnemers heeft activiteiten op meerdere vormen van duurzame energie. Een andere groep deelnemers zet zich juist in voor een bredere toepassing van biomassa. Hierdoor wordt door de BEON-leden concreet invulling gegeven aan realisatie van een ‘biobased economy’ als onderdeel van een circulaire economie.

Commitment aan duurzaamheid

Met de ondertekening van het klimaatakkoord onderschrijft het cluster het belang van bio-energie en geavanceerde biobrandstoffen en de zorgvuldigheid waarmee met biomassa, energie en milieu omgegaan moet worden. De recente discussie over emissies onderstreept dit des te meer. “Belangrijk is om rekening te houden met de omgeving en in te spelen op voortschrijdende inzichten”, benadrukt René Venendaal. “Bio-energie moet geen nadelen voor de volksgezondheid of de natuur opleveren. Als dat wél het geval is, gaan we er iets aan doen”.

Binnen het cluster is een speciale Taakgroep Duurzaamheid opgericht die erover waakt dat biomassa op duurzame wijze blijft worden ingezet. Hierin zitten deskundigen van BEON-deelnemers, Natuur & Milieu Overijssel en Staatsbosbeheer. Het Klimaatakkoord is in combinatie met de Europese Green Deal een belangrijk instrument om Oost-Nederland te verduurzamen. BEON wil graag helpen dit regionaal tot een succes te maken.

Lees ook het artikel in de Tubantia van 20-08-2020 over de ondertekening van het klimaatakkoord door BEON.