Home Actueel React-EU voor Oost Nederland

18 januari 2021

React-EU voor Oost Nederland

Uitbreiding huidige OP Oost programma 2014-2020

Op 10 december 2020 hebben de Europese regeringsleiders een akkoord bereikt over Next Generation EU, het Covid-herstelfonds van de Europese Unie. In Nederland wordt een deel van het geld verdeeld via de lopende EFRO programma’s. Voor Oost Nederland betekent dit een uitbreiding van het huidige OP Oost programma 2014-2020.

 

In twee tranches komt ongeveer 100 miljoen euro aan subsidie beschikbaar. De Managementautoriteit (MA) coördineert het programma namens de twee provincies Overijssel en Gelderland. De EU geeft aan dat het REACT-EU geld besteed moet worden aan projecten‘ ter bevordering van het crisisherstel in de context van de COVID-19-pandemie en de sociale gevolgen daarvan en de voorbereiding van een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de economie’.

 

De doelstelling van het huidige OP Oost Programma blijft daarbij onveranderd van kracht: het versterken van de concurrentiepositie van Oost-Nederland als toonaangevende en innovatieve regio. En het investeren in een slimmere en duurzame regio. De nadruk ligt op investeringen in innovatieve projecten op het gebied van digitalisering en verduurzaming, die zorgen voor veerkrachtig herstel van de economie Welke activiteiten en investeringen komen in aanmerking Bij REACT-EU ligt de nadruk meer op investeringen in slimme uitrol van innovatieve technieken en processen die de doelstellingen op het gebied van digitalisering en verduurzaming versnellen (vanaf Technology Readiness Level 5). Bedrijven kunnen zo voorsorteren op een snelle en succesvolle marktintroductie.

 

Ook is er ruimte voor investeringen die bijdragen aan de versterking van het innovatieve ecosysteem. Hierbij denken wij aan publiek-private investeringen in onderzoeksfaciliteiten en valorisatieactiviteiten  bijvoorbeeld laboratoria, specialistische productieruimtes). Het doel hierbij is om MKB-bedrijven de mogelijkheid te geven nieuwe ideeën en producten op een toegankelijke manier te testen, te demonstreren of te produceren.

 

Wij denken aan de volgende activiteiten:

  • Uitvoeren van activiteiten primair gericht op experimentele ontwikkeling
  • Investeren in (grootschalige) praktijktesten en demonstratie-omgevingen
  • Ontwikkelen en uittesten van nieuwe concepten en processen gericht op uitrol
  • Testen van producten of diensten in een relevante testomgeving
  • Stimulering van digitalisering zodat in het bijzonder MKB-ondernemingen gebruik kunnen
  • maken van de mogelijkheden en kansen die digitalisering biedt
  • Investeringen in onderzoeks- en testfaciliteiten die bijdragen aan een digitaal, groen en veerkrachtig herstel van de economie, zodat MKB-ondernemingen nieuwe ideeën en producten op een toegankelijke en financieel aantrekkelijke manier kunnen testen, door-ontwikkelen en opschalen.

 

Budget

• Het REACT-EU geld komt beschikbaar in twee tranches. Voor de eerste tranche is € 48 miljoen beschikbaar, voor de tweede (naar verwachting) € 55 miljoen • De minimale subsidie per project is € 600.000, de maximale subsidie is € 10 miljoen per project. Alle kosten in een REACT-EU project moeten uiterlijk gemaakt en betaald zijn op 31 december 2023.

 

Planning

• Op 1 april 2021 zal een call voor de eerste tranche worden opengesteld;
• Aanvragen kunnen per 1 april worden ingediend via het webportaal van de MA
• Toekenning vindt plaats op basis van ‘first come first serve’;
• De tweede tranche volgt naar verwachting in najaar 2021/voorjaar 2022.

 

Projectideeën

Ideeën voor een REACT-EU project kunnen worden besproken met de MA. Gebruikt u daarvoor het projectideeformulier.

Beoordelingscriteria

De voorstellen worden beoordeeld door een externe deskundigencommissie.
De commissie let daarbij op de volgende criteria:

Criterium 1: Bijdrage aan de doelstelling van het programma
– De activiteiten komen ten goede aan Oost-Nederland;
– Betrokkenheid MKB-ondernemingen / vraag gestuurd vanuit behoefte bij MKB;
– Uitvoerbaarheid binnen programmaperiode (uiterlijk eind 2023 afgerond).

Criterium 2: Innovatie
– Hoe vernieuwend is het resultaat van het project ?
– Verhouding innovatie t.o.v. (inter)nationale ontwikkelingen.

Criterium 3: Business case
– Technisch: technische haalbaarheid, technologische risico’s en beheersmaatregelen;
– Economisch: marktpotentieel, marktintroductie, schaalbaarheid.

Criterium 4: Kwaliteit van de aanvraag- Aanvrager: relevant consortium, betrokkenheid onderzoeksorganisaties, trackrecord,
ambities na het project;
– Projectplan: planning, doelstelling meetbaar en objectief, logische activiteiten, heldere begroting.

Criterium 5: Duurzame ontwikkeling
– Mate waarin het project bijdraagt aan groen, digitaal veerkrachtig herstel van economie; Bijdrage aan ecologische duurzaamheid, bv. klimaatverandering, vermindering van CO2-
uitstoot, hernieuwbare energie, luchtkwaliteit etc.;
– Bijdrage aan verdere digitalisering van de economie;
– Bijdrage aan sociale duurzaamheid (People): participatie, gelijke kansen, veiligheid, gezondheid, onderwijs.

 

De criteria 1: “Bijdrage aan de doelstelling van het programma” en criteria 5: “Duurzame ontwikkeling” kennen een minimumscore. Alle aanvragen die in voldoende mate scoren op de bovenstaande beoordelingscriteria worden gerangschikt op datum compleetheid waarbij de eerste ingediende aanvragen als eerste gesubsidieerd worden.

Download hier de factsheet.