Home Actueel Samenwerken aan oplossingen

22 maart 2021

Samenwerken aan oplossingen

Innovatieve en duurzame oplossingen

Binnen Saxion is het stadsLAB is een broedplaats waar ideeën, experimenteren, samenwerken, (inter)actie en co-creatie centraal staan. Het werkveld van overheden en bedrijfsleven, maar ook bewoners worden uitgenodigd uit om mee te doen. Het biedt een platform voor organisaties, bedrijven en instellingen om samen met studenten, docenten en onderzoekers met verschillende achtergronden te werken aan innovatieve en duurzame oplossingen voor maatschappelijke en ruimtelijke vraagstukken, waarbij wordt gewerkt aan ‘De duurzame stad’, ‘De inclusieve stad’ en ‘De slimme stad’.

Vanaf 1 april kun je opdrachten aanbieden voor het nieuwe schooljaar. Deze worden vanaf september 2021 uitgevoerd. Nieuwe Energie Overijssel kan je helpen bij het opstellen van de juiste vraag!

Slimme en duurzame oplossingen

Studenten BestuurskundeStedenbouwkundig OntwerpenRuimtelijke Ordening & Planologie en Klimaat & Management gaan samen op zoek naar slimme en duurzame oplossingen. Het eerste jaar hebben ze samen gevolgd. In het tweede, derde en vierde jaar volgen ze hun gekozen studierichting. Vanuit de gekozen richting werken ze vanuit het stadsLAB midden in de praktijk aan het ontwikkelen van hun kennis, vaardigheden en professionalisering.

Maatschappelijke uitdagingen

De thema’s zijn opgesteld op basis van de maatschappelijke uitdagingen in Europa.

  • De duurzame stad

Hoe gaan we om met klimaatverandering en de veranderende energiebehoeftes? 

Binnen dit thema wordt er gewerkt aan (ontwerp)oplossingen en strategieën voor energietransitie en klimaatadaptatie binnen en rond onze steden.

  • De inclusieve stad

Hoe blijft de stad leefbaar en kunnen we deze het beste ontwikkelen? 

Binnen dit thema houden de teams zich bezig met het bedenken van oplossingen voor sociaal-maatschappelijke vraagstukken die zich afspelen in de stad. Onderzocht wordt hoe samen leven en stadsontwikkeling aan elkaar te koppelen zijn.

  • De slimme stad

Welke uitdagingen én oplossingen bieden de supersnelle technische ontwikkelingen voor steden? 

De impact van connectiviteit op stad en samenleving is enorm. Binnen dit thema wordt er bestudeerd hoe we hiermee kunnen omgaan en hoe we kunnen bijdragen aan de wendbaarheid die nodig is om soepel in te kunnen springen op deze veranderingen.

Meer informatie over aanmelden en voorwaarden vindt je op de website van het Saxion StadsLab.

Voorbeelden van vraagstukken

Het StadsLab begeleidt op dit moment studenten voor de Wageningen Universiteit  met een verkenning naar lokale Energiemaatschappijen in Overijssel en wat zij in participatieprojecten als succes- en faalfactoren zien. Daarnaast gaat het lectoraat Bodem en Ondergrond een onderzoek uitvoeren naar ondergrondse maatregelen t.b.v. de energietransitie: wat is er aan kabels en leidingen en ruimte onder- en bovengronds voor nodig.

 

Om je een idee te geven wat voor soort vraagstukken ingediend kunnen worden bieden we je hieronder inspiratie met een paar voorbeelden.

 

Samenwerkingsvormen warmtenetten: casusonderzoek naar samenwerking binnen warmtenetprojecten

Vierdejaars studenten Bestuurskunde en Ruimtelijke Ordening en Planologie hebben van september 2020 tot februari 2021 onderzoek gedaan naar vormen van samenwerking bij warmtenetten. Dit onderzoek vond plaats in opdracht van het Lectoraat Duurzame Leefomgeving, dat betrokken is bij het collectief Warming Up, dat kennis verzamelt over het toepassen van duurzame collectieve warmtesystemen in Nederland. Studenten hebben in twee wijken met een warmtenet (Muziekwijk in Zwolle, Zaanstad) gekeken naar de succes- en faalfactoren bij de realisatie van het warmtenet. Ze hebben onder meer gekeken naar spelregels (wet- en regelgeving), naar actoren en hun  belangen, en naar de ruimtelijke inpassing van zowel de warmtebron (in deze gevallen een biomassacentrale) als het warmtenet. Het onderzoek helpt de betrokkenen bij Warming Up om vanaf het begin van de ontwikkeling van een warmtenet al deze zaken in beeld te brengen en zo betere randvoorwaarden te ontwikkelen voor effectieve samenwerking.

Meer informatie: Goos Lier, Hogeschool Saxion, lectoraat Duurzame Leefomgeving.

 

Het Bos van de Toekomst: schets voor een klimaatbos in de Polder Nijbroek

Vierdejaars studenten Stedenbouwkundig Ontwerpen en Ruimtelijke Ordening en Planologie hebben in de  periode van september 2020 tot februari 2021 gewerkt aan een ontwerp voor een zogenaamd Klimaatbos in de Polder Nijbroek, in de gemeente Voorst (Gld). Dit project vond plaats in opdracht van de Provincie Gelderland en de gemeente Voorst. Het ontwikkelen van klimaatbossen is onderdeel van het beleid van de Provincie Gelderland om de netto uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Bos legt koolstof uit CO2 vast, zowel in de bomen als in de bodem, en draagt zo bij aan een lagere concentratie broeikasgassen in de atmosfeer.

Op basis van een uitgebreide analyse van bodem, landschap en landgebruik hebben studenten een ontwerp gemaakt voor het bos. Het ontwerp bestaat uit een keten van kleine bossen direct rondom de Nijbroekse Wetering, ingebed in een opener biodivers landschap met natuurlijke oevers, bloemrijke graslanden en opgaande perceelsafscheidingen. Het bos legt niet alleen CO2 vast maar helpt ook in een betere waterhuishouding, draagt bij aan biodiversiteit en vormt een aantrekkelijk uitloopgebied voor omwonenden. Zo worden diverse belangrijke functies gecombineerd in hetzelfde gebied.

De ontwerpaanpak en de gerealiseerde bouwstenen kunnen goed dienen als inspiratiebron voor andere klimaatbossen en multifunctionele bossen.

Meer informatie: Bauke de Vries, Hogeschool Saxion, lectoraat Duurzame Leefomgeving.

 

Een ambitieuze Woonplaats: een aanreiking van bouwstenen voor klimaatadaptatie en biodiversiteit

Vierdejaars studenten Stedenbouwkundig Ontwerpen, Bestuurskunde en Klimaat en Management hebben in de periode van september 2020 tot februari 2021 gewerkt aan een ontwerp voor de buitenruimte van zeven nieuwe circulaire en bijna energieneutrale woningen van woningcorporatie De Woonplaats in Enschede. De woningen liggen in een gemeenschappelijke tuin, ook wel shared space genoemd. De studenten hebben twee ontwerpen gemaakt waarin veel aandacht is voor klimaatadaptatie, biodiversiteit en een aantrekkelijke buitenruimte voor de bewoners. Beide ontwerpen dienen als inspiratiebron voor het ontwerpproces met de bewoners, dat in het voorjaar van 2021 wordt opgestart.

Verder dient het ontwerp en de andere informatie die door de studenten is verzameld ook als input voor het verder uitwerken van de duurzaamheidsstrategie van De Woonplaats als geheel. Dan gaat het onder meer om ambities als het verlagen van het fossiel energiegebruik, meer aandacht voor natuur bij de gebouwen én de buitenruimte, en klimaatadaptatie. Naast techniek is communicatie met bewoners daarbij een sleutelbegrip, ook daar hebben de studenten suggesties voor aangereikt op basis van ervaringen bij projecten elders in het land.

Meer informatie: Bauke de Vries, Hogeschool Saxion, lectoraat Duurzame Leefomgeving