Home Actueel Nieuwe SDE++ regeling biedt zon op dak betere kansen

25 februari 2020

Nieuwe SDE++ regeling biedt zon op dak betere kansen

In maart is de laatste aanvraagronde SDE+ voor bedrijven en (non-profit)instellingen. 

Daarna verandert de stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie naar SDE++. De vernieuwde regeling biedt meer subsidiemogelijkheden voor zon op dak, drijvende zonnepanelen en zonnecarports. Deze regeling gaat naast hernieuwbare energieproductie ook CO2-reducerende technieken stimuleren. 

De eerste ronde van de verbrede Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE++) wordt tussen 29 september en 22 oktober 2020 opengesteld. De SDE++ kent dit jaar een verplichtingenbudget van € 5 miljard. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat stelt jaarlijks het budget voor toekomstige rondes vast.

Zon op dak in het voordeel

Minister Wiebes meldt in zijn Kamerbrief van 17 februari 2020 dat dakgebonden pv-systemen in de eerste ronde van SDE++ waarschijnlijk eerder subsidie zullen krijgen dan zonneparken. “Het kabinet zet erop in om met zon-PV daken en onbenutte terreinen zoveel mogelijk te benutten en landbouw en natuur zoveel mogelijk te ontzien. In de SDE++ hebben systemen met eigen verbruik betere kansen dan systemen zonder eigen verbruik. Dakgebonden systemen hebben daarbij in de regel meer eigen verbruik dan grondgebonden systemen. De verwachting is dat zon op dak eerder voor subsidie in aanmerking zal komen dan grondgebonden systemen.” PBL onderzoekt of zon-PV op overkappingen (carports) ook in deze categorie kunnen vallen. Hierover later meer.

Nieuwe technieken

In 2020 worden een aantal nieuwe technieken toegevoegd aan de SDE++. Dit geldt voor CO₂-afvang en -opslag (CCS), industriële restwarmte, warmtepompen, elektrische boilers en waterstofproductie door elektrolyse. Ook zijn er meer subsidiemogelijkheden voor aquathermie.

Regeling in ontwikkeling

Met de openstelling in het najaar van 2020 wordt een eerste belangrijke stap gezet voor de verbreding van de SDE+ naar de SDE++, maar de verbreding is hiermee nog niet afgerond. Technieken die in 2020 nog niet in aanmerking komen voor subsidie kunnen op een later moment nog in de SDE++ worden opgenomen. Lees meer over de voortgang van SDE++ in de Kamerbrief van minister Wiebes

Laatste ronde SDE+ in het voorjaar 2020

De voorjaarsronde 2020 is de laatste ronde onder de huidige SDE+-regeling. Er is een budget van 2 miljard beschikbaar. De SDE+ vergoedt het verschil tussen de kostprijs van duurzame energie en de marktwaarde van de geleverde energie. Deze ronde is van 17 maart tot en met 2 april 2020. Er zijn 6 categorieën: biomassa, geothermie, water, wind (land, meer en waterkering) en zon.