Home Documentatie wind- en zonbeleid

Documentatie wind- en zonbeleid

Er zijn veel openbare documenten te vinden met betrekking tot het wind- en zonbeleid van de provincie Overijssel. Deze informatie staat onder andere in het Geoportaal (bevat datasets om het beleid van de provincie te ondersteunen) en in Notubiz (het vergadersysteem van Provinciale Staten).

Op deze pagina vind je een overzicht van openbare stukken op het gebied van wind- en zonbeleid.

Overigens is niet alle overheidsinformatie openbaar. Documenten kunnen daarom gedeeltelijk gelakt zijn. Het gaat onder andere om persoonsgegevens, staats- en bedrijfsgeheimen en persoonlijke beleidsopvattingen.

Algemene informatie over het windbeleid van de provincie is te vinden op www.overijssel.nl/wind.

Stukken

Windbeleid

Provinciaal Programma Energiestrategie (PPE)
Brief aan GS met advies subcommissie over PPE (september 2022)
Brief aan PS over vaststelling PPE (november 2022)
Brieven aan gemeenten n.a.v. ingediende zienswijzen op PPE (december 2022)
Zienswijzennota n.a.v. concept-PPE (december 2022)
Definitief Provinciaal Programma Energiestrategie (januari 2023)
Nieuw windbeleid
Brief van GS over voorgenomen windbeleid, uitvoering motie Grip op wind (juli 2023)
Brief aan gemeente Dinkelland: verzoek niet in behandeling nemen windinitiatieven (november 2023)
Adviesnota GS-mandaat beantwoording brieven gemeenten over voorgenomen windbeleid II (november 2023)
Brief aan gemeente Tubbergen: reactie op vragen windbeleid (november 2023)
Brief aan gemeente Haaksbergen: reactie op verzoek bevestigen afspraken windpark Oude Buurserdijk (november 2023)
Brief aan PS: plan van aanpak uitvoering windbeleid (december 2023)
Brief aan gemeente Dinkelland: verzoek aanpassing grenzen Nationaal Landschap (februari 2024)
Mail aan gemeenten: informatie over de programmeringsafspraken wind (maart 2024)
Format programmeringsafspraken wind (maart 2024)
Stukken die ter inzage lagen van 18 januari t/m 28 februari 2024

Deze stukken hebben de status van concept. Deze stukken hebben ter inzage gelegen van 18 januari tot en met 28 februari 2024. Gedurende die periode kon iedereen een zienswijze indienen. Op dit moment is het niet meer mogelijk om een zienswijze in te dienen.

Omgevingseffectrapportage
Ontwerp-Provinciaal Programma Energiestrategie 2024
Aanpassing Omgevingsverordening Overijssel instructie windenergie
Kaart voorkeursgebieden windenergie
Kaart voorkeursgebieden Noordoost-Twente
Verkennende natuurtoets Witteveen en Bos
Bijlage III – alternatief A tiphoogte 200 m – deelgebied A1
Bijlage III – alternatief A tiphoogte 200 m – deelgebied A35
Bijlage III – alternatief A tiphoogte 200 m – deelgebied Ommen-Hardenberg
Bijlage III – alternatief A tiphoogte 200 m – deelgebied op of nabij bedrijventerreinen
Bijlage III – alternatief A tiphoogte 200 m – deelgebied overig Overijssel 4+ turbines
Bijlage III – alternatief A tiphoogte 200 m – deelgebied ZSDZ
Bijlage IV – alternatief B tiphoogte 280m – deelgebied A1
Bijlage IV – alternatief B tiphoogte 280m – deelgebied A35
Bijlage IV – alternatief B tiphoogte 280m – deelgebied Ommen-Hardenberg
Bijlage IV – alternatief B tiphoogte 280m – deelgebied op of nabij bedrijventerreinen
Bijlage IV – alternatief B tiphoogte 280m – deelgebied overig Overijssel 4+ turbines
Bijlage IV – alternatief B tiphoogte 280m – deelgebied ZSDZ
De energiepotentiekaart. Hiervoor geldt: De clusters zijn gebruikt om de omgevingseffecten van potentiële locaties voor windturbines in beeld te brengen als onderdeel van de Omgevingseffectrapportage (OER). Het gaat om potentiële locaties en het betekent dus niet dat er ook daadwerkelijk windturbines komen. Mocht er een aanvraag in zo’n cluster bij ons binnenkomen, dan moet dat project, net als alle andere aanvragen, aan alle bestaande eisen voldoen op het gebied van wet- en regelgeving. Voldoet een voorziene locatie niet aan de eisen vanuit de wet- en regelgeving, dan wordt uiteraard geen vergunning verleend.
Ingediende zienswijzen op het nieuwe windbeleid (mei 2024)
Reactienota windbeleid provincie Overijssel (mei 2024)
Brief aan PS: definitief windbeleid (mei 2024)
Brief van GS aan gemeente Wierden (mei 2024)
Beantwoording brief klachten over windmolens nabij Holten (mei 2024)
Beantwoording brief plaatsing megawindturbines nabij dorpskern Holten (mei 2024)
Beantwoording brief Stop Vletgaarsmaten (mei 2024)
Beantwoording brief Vletgaarsmaten (mei 2024)
Beantwoording brief Holten (mei 2024)
Beantwoording brief Stop windpark Vletgaarsmaten (mei 2024)
Bestuurlijke overleggen
3-11-2023 Verslag BO met Enschede en Haaksbergen
9-11-2023 Verslag BO met Deventer en Rijssen-Holten
14-12-2023 Verslag BO met Wierden en Hellendoorn
9-1-2024 Verslag BO met Almelo, Tubbergen, Twenterand
9-1-2024 Verslag BO met Wierden en Hellendoorn
9-1-2024 Verslag BO met Enschede en Haaksbergen
10-1-2024 Verslag BO met Deventer en Rijssen-Holten
10-1-2024 Verslag BO met Ommen en Hardenberg
10-1-2024 Verslag BO met ZSDZ
15-1-2024 Verslag BO met Hengelo, Borne en Hof van Twente
7-2-2024 Verslag BO met Hengelo, Borne en Hof van Twente
7-2-2024 Verslag BO met Haaksbergen en Enschede
9-2-2024 Verslag BO met Deventer en Rijssen-Holten
1-3-2024 Verslag BO met Olst-Wijhe en Raalte
20-3-2024 Verslag BO met Kampen
21-3-2024 Verslag BO met Ommen en Hardenberg
Projecten
Windpark De Lutte
Bekijk de website
Windpark Oude Buurserdijk
Bekijk de website
Bekijk de kennisgeving
Energiepark Daarle
Bekijk de kennisgeving
Wind voor Buren
Bekijk de website
Bekijk de kennisgeving
Windpark Langeveen
Bekijk de website
Bekijk de kennisgeving

Algemeen beleid

Actualisatiebrief aan PS over stand van zaken RES (maart 2022)
Stroomschema Wind (oktober 2022)
Verkennende natuurtoets windenergie Overijssel (november 2022)
Brieven aan gemeenten over tussenstand RES 1.0 (december 2022)
Actualisatiebrief aan PS over stand van zaken RES (november 2023)

Zonbeleid

Statenvoorstel over voorbereidingsbesluit zonneparken (oktober 2023)
Ontwerpbesluit over voorbereidingsbesluit zonneparken (oktober 2023)
Voorgenomen provinciaal beleid zonneparken (oktober 2023)
Brief aan PS (oktober 2023)
Persbericht zon op land (oktober 2023)
Ingediende zienswijzen ruimtelijk beleid voor zonne-energie (oktober/november 2023)

RES West-Overijssel

Regionale Energiestrategie West-Overijssel 1.0
Tussenstand RES 2.0 (januari 2023)
PO-notitie portefeuilleoverleg Verzoek windbos Staphorst (januari 2023)
Tussenstand RES 2.0 (juli 2023)
Brief van GS aan West-Overijsselse wethouders: samenwerking in de RES (november 2023)

RES Twente

Regionale Energiestrategie Twente 1.0
Brief van GS aan Twentse wethouders: samenwerking in de RES (november 2023)