Home Documentatie wind- en zonbeleid

Documentatie wind- en zonbeleid

Er zijn veel openbare documenten te vinden met betrekking tot het wind- en zonbeleid van de provincie Overijssel. Deze informatie is op verschillende plekken terug te vinden, zoals het Geoportaal van de provincie en Notubiz. 

Het Geoportaal van de provincie Overijssel bevat datasets en beschrijvingen van datasets. Deze worden gebruikt om het beleid van de provincie te ondersteunen.

Notubiz is het vergadersysteem van Provinciale Staten. Je vindt hier ingekomen stukken, moties en amendementen, schriftelijke vragen, statenvoorstellen en toezeggingen.

Uitzonderingen
Op deze pagina staat een overzicht van openbare stukken op het gebied van wind- en zonbeleid.
Overigens is niet alle overheidsinformatie openbaar. Documenten kunnen daarom gedeeltelijk gelakt zijn. Het gaat onder andere om persoonsgegevens, staats- en bedrijfsgeheimen en persoonlijke beleidsopvattingen.

Stukken

Algemeen beleid

Actualisatiebrief aan PS over stand van zaken RES (maart 2022)
Stroomschema Wind (oktober 2022)
Verkennende natuurtoets windenergie Overijssel (november 2022)
Brieven aan gemeenten over tussenstand RES 1.0 (december 2022)
Actualisatiebrief aan PS over stand van zaken RES (november 2023)

Windbeleid

Provinciaal Programma Energiestrategie (PPE)
Brief aan GS met advies subcommissie over PPE (september 2022)
Brief aan PS over vaststelling PPE (november 2022)
Brieven aan gemeenten n.a.v. ingediende zienswijzen op PPE (december 2022)
Zienswijzennota n.a.v. concept-PPE (december 2022)
Definitief Provinciaal Programma Energiestrategie (januari 2023)
Voorgenomen windbeleid
Brief van GS over voorgenomen windbeleid, uitvoering motie Grip op wind (juli 2023)
Brief aan gemeente Dinkelland: verzoek niet in behandeling nemen windinitiatieven (november 2023)
Adviesnota GS-mandaat beantwoording brieven gemeenten over voorgenomen windbeleid II (november 2023)
Brief aan gemeente Tubbergen: reactie op vragen windbeleid (november 2023)
Brief aan gemeente Haaksbergen: reactie op verzoek bevestigen afspraken windpark Oude Buurserdijk (november 2023)
Brief aan PS: plan van aanpak uitvoering windbeleid (december 2023)
Brief aan gemeente Dinkelland: verzoek aanpassing grenzen Nationaal Landschap (februari 2024)
Bestuurlijke overleggen
3-11-2023 Verslag BO met Enschede en Haaksbergen
9-11-2023 Verslag BO met Deventer en Rijssen-Holten
14-12-2023 Verslag BO met Wierden en Hellendoorn
9-1-2024 Verslag BO met Almelo, Tubbergen, Twenterand
9-1-2024 Verslag BO met Wierden en Hellendoorn
9-1-2024 Verslag BO met Enschede en Haaksbergen
10-1-2024 Verslag BO met Deventer en Rijssen-Holten
10-1-2024 Verslag BO met Ommen en Hardenberg
10-1-2024 Verslag BO met ZSDZ
15-1-2024 Verslag BO met Hengelo, Borne en Hof van Twente
Ruimtelijke kaders
PlanMER
Projecten
Windpark De Lutte
Bekijk de website
Windpark Oude Buurserdijk
Bekijk de website
Bekijk de kennisgeving
Energiepark Daarle
Bekijk de kennisgeving
Wind voor Buren
Bekijk de website
Bekijk de kennisgeving
Windpark Langeveen
Bekijk de website
Bekijk de kennisgeving

Zonbeleid

Voorgenomen zonbeleid
Statenvoorstel over voorbereidingsbesluit zonneparken (oktober 2023)
Ontwerpbesluit over voorbereidingsbesluit zonneparken (oktober 2023)
Voorgenomen provinciaal beleid zonneparken (oktober 2023)
Brief aan PS (oktober 2023)
Persbericht zon op land (oktober 2023)
 

RES West-Overijssel

Regionale Energiestrategie West-Overijssel 1.0
Tussenstand RES 2.0 (januari 2023)
PO-notitie portefeuilleoverleg Verzoek windbos Staphorst (januari 2023)
Tussenstand RES 2.0 (juli 2023)
Brief van GS aan West-Overijsselse wethouders: samenwerking in de RES (november 2023)

RES Twente

Regionale Energiestrategie Twente 1.0
Brief van GS aan Twentse wethouders: samenwerking in de RES (november 2023)