Home Actueel Almelo krijgt 4 miljoen rijkssubsidie voor verduurzamen wijk Aalderinkshoek

10 maart 2022

Almelo krijgt 4 miljoen rijkssubsidie voor verduurzamen wijk Aalderinkshoek

De gemeente Almelo krijgt een subsidie van circa 4 miljoen euro vanuit het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Met dit programma ondersteunt het Rijk de gemeente in het aardgasvrij maken van woningen en gebouwen. Wethouder Eugène van Mierlo is verheugd over het nieuws: “Ik ben ongelooflijk blij dat we nu met bewoners, corporaties, waterschap en Cogas concreet aan de slag kunnen in delen van de Aalderinkshoek. Ik hoop en verwacht dat onze gezamenlijke aanpak navolging krijgt.”

Van 47 inzendingen in deze 3de proeftuinronde kende het ministerie 14 proeftuinaanvragen toe, voor in totaal een bedrag van ruim 50 miljoen euro. Almelo diende samen met de woningbouwcorporaties Beter Wonen, Sint Joseph en Woonzorg Nederland, Waterschap Vechtstromen en Cogas een aanvraag in. Basis hiervoor is de eerder door de gemeenteraad vastgestelde Almelose Warmtevisie, die haalbaarheid én betaalbaarheid voorop stelt.

Aalderinkshoek
De aanvraag van Almelo voor de 3de selectieronde proeftuinen scoorde zeer goed, met name de technische aanpak en de wijkanalyse. De Aalderinkshoek kent gunstige mogelijkheden voor verduurzaming. In de buurt van de wijk zijn verschillende warmtebronnen die benut kunnen worden voor een nieuwe, innovatieve warmtevoorziening van de wijk. Er is daarnaast diversiteit in gebouwen en bouwjaren in de wijk. Al die factoren maken het logisch om in een deel van deze wijk te starten. Van Mierlo: “We weten zeker dat er veel te leren valt, waar veel andere wijken in Almelo én Nederland hun voordeel mee kunnen doen.”

Zeer Lage Temperatuur bronnet
Bijzonder aan het voorstel is het voor Nederland unieke zogenaamde Zeer Lage Temperatuur bronnet. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de restwarmte van de rioolwaterzuiveringsinstallatie in de buurt. Van Mierlo: “We bekijken nu voor een deel van de wijk Aalderinkshoek of een bronnet een duurzaam en haalbaar alternatief voor aardgas is, waar bewoners gebruik van kúnnen maken. Niet verplicht, zie het als een service. In de wijk starten we met het benadrukken van het belang van isoleren. Dat is een eerste, weliswaar kleine, maar heel effectieve stap. Uiteindelijk is iedereen vrij zelf voor een duurzame oplossing te kiezen. Alleen is niets doen geen optie.”

Samen kom je verder
Bij de selectie van de proeftuinen is door het ministerie en de externe adviescommissie bij alle plannen nadrukkelijk gekeken naar de uitvoerbaarheid, betaalbaarheid en betrokkenheid van bewoners. Almelo hanteert in het voorstel het motto ‘Samen kom je verder’. Vanaf het eerste begin is de samenwerking in de wijk gezocht. Een aantal bewoners denkt via het Buurtteam mee over kansen en mogelijkheden. “Ik zie het vooral als enorm compliment aan alle inwoners, het Buurtteam én samenwerkingspartners die dit plan samen hebben vormgegeven en ben super enthousiast dat de minister de rijksbijdrage aan ons heeft toegekend”, reageert wethouder Van Mierlo.

Vaart maken
Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening benadrukte tijdens het Congres Aardgasvrije Wijken op donderdag 10 maart dat we gezien de huidige ontwikkelingen duurzame energiebronnen hard nodig hebben. De Jonge: “Zeker nu moeten we meer vaart maken met het behalen van de klimaatdoelen en zorgen dat Nederland uiteindelijk niet meer afhankelijk is van aardgas.” Het Programma Aardgasvrije Wijken van het ministerie draagt bij aan het leren opschalen en versnellen van de energietransitie zodat Nederland van het aardgas af kan. In totaal zijn er nu 64 wijken, buurten en dorpen met een rijksbijdrage van het PAW aan de slag.

Meer weten over PAW?
Voor meer informatie over het Programma Aardgasvrije Wijken, klik hier. Voor een overzicht van de proeftuinen, klik hier.