Home Kennisplein Onderzoek geeft inzicht in wensen bewoners bij overstap naar warmtenet

30 september 2022

Onderzoek geeft inzicht in wensen bewoners bij overstap naar warmtenet

Om bewoners zo effectief mogelijk te kunnen betrekken in de warmtetransitie en in te kunnen spelen op hun behoeften, is het van belang om goed te weten welke factoren er spelen bij de acceptatie van een warmtenet. In een brede studie naar perspectieven en motieven van bewoners heeft Saxion, samen met onderzoekers van TNO en KWR, die factoren in kaart gebracht en mogelijke handelingsperspectieven en acties uitgewerkt die de gemeente kan gebruiken om de acceptatie te verhogen. Dit onderzoek is een van de vijf deelprojecten waarin Saxion onderzoek uitvoert binnen het programma WarmingUp, een groot nationaal project over collectieve warmte.

 

Handelingsperspectieven

De handelingsperspectieven worden door Saxion getest in de wijk Kerschoten in Apeldoorn als een van de drie pilots in dit project. De resultaten uit het onderzoek zorgen ervoor dat in het transitieproces naar een warmtenet beter kan worden aangesloten bij de wensen en beleving van de bewoners. Annemarije Kooijman, hoofd onderzoeker energietransitie bij Hogeschool Saxion vertelt: “In dit project werkt Saxion samen met onderwijs en onderzoek. Studenten van Saxion hebben de data die in dit project is ontwikkeld gebruikt in concrete opdrachten in het vak statistiek die aanvullende inzichten brachten voor het project. Daarnaast trekt Saxion samen op met het projectteam van de gemeente Apeldoorn dat werkt aan de ontwikkeling van een warmtenet in Kerschoten. Op basis van een Spiegel waarin de toegepaste strategieën zijn vergeleken met de voorgestelde handelingsperspectieven heb ik twee goede werksessies gehad met het team. Zo verbeteren we de handelingsperspectieven die ook voor andere warmtenetten relevant zijn, en  komen in Apeldoorn de resultaten ook gelijk op de juiste plek terecht”.

Factoren die acceptatie beïnvloeden

Apeldoorn geeft aan  dat de manier van denken nu al heel nuttig is geweest voor het projectteam. In het onderzoek is gekeken naar de factoren die acceptatie beïnvloeden in 3 categorieën, productacceptatie, procesacceptatie en socio-politieke acceptatie. Daarbij zijn  voor iedere categorie verschillende acties uitgewerkt in de vorm van handelingsperspectieven, strategieën, acties, etc. Bij het aanleggen van  een warmtenet kunnen de bevindingen uit het onderzoek de organisatoren in Apeldoorn helpen bijvoorbeeld in het beter betrekken van inwoners bij het proces, het wegnemen van zorgen die door bewoners bij de gemeente binnenkomen en het inspelen op gebeurtenissen. Niet alleen inhoudelijk goede communicatie, maar ook de organisatie van het proces waarin bewoners worden geïnformeerd en betrokken is hierbij telkens de rode draad.

 

“Voor de warmtetransitie hebben we niet alleen  techniek nodig, maar het slagen van een project en de doorloopsnelheid hangt voor een groot deel af van de bewoners. Met het samenbrengen van onderzoek en praktijk, zoals we dit in Apeldoorn ook doen, werken we samen aan het bereiken van klimaatdoelen ”, sluit Annemarije Kooijman af.

Het kennisloket

Het Kennisloket is jouw startpunt voor antwoord op energietransitie vragen! De kennisinstellingen Saxion, Windesheim en Universiteit Twente beantwoorden vragen op het brede gebied van de energietransitie met bestaande kennis of nieuw onderzoek. Dit kunnen bijvoorbeeld vragen zijn op technisch, sociaal-maatschappelijke, juridisch, economisch en politiek-bestuurlijk terrein.

Kunnen wij jou helpen? Meld je vraag via Het Kennisloket.

Bekijk de animatie van het kennisloket en stel je vraag!