Home Solar parking Solar Parking – FAQ

Veelgestelde vragen met antwoorden

Wil jij een solar carport realiseren op jouw parkeerterrein of ben jij benieuwd naar de mogelijkheden? Grote kans dat je nog veel vragen hebt. Wij hebben de veelgestelde vragen verzameld en in categorieën opgedeeld. Deze hebben wij met de antwoorden op een rij gezet. Misschien staat jouw vraag er ook tussen.

Veelgestelde vragen

Wat is een solar carport?

Een solar carport is een constructie boven een bestaand of nieuw parkeerterrein die geschikt is voor de plaatsing van zonnepanelen. Hierdoor wordt de schaarse buitenruimte benut voor zowel parkeren als energieopwekking. Dit biedt kansen voor exploitanten van parkeerterreinen, zonontwikkelaars en gemeenten met openbare parkeerterreinen.

Wat zijn de voor- en nadelen van een solar carport?

Voordelen

  • Meervoudig ruimtegebruik door de combinatie van parkeren met energieopwekking en eventueel het opladen van elektrische auto’s.
  • Landbouw- en natuurgronden worden ontzien van zonneparken.
  • Zichtbare verduurzaming en inspiratiebron voor de omgeving.
  • De levering van duurzame elektriciteit aan gebouwen in de directe omgeving.
  • Duurzame elektriciteit voor de laadpalen op het parkeerterrein.
  • Minder belasting van het elektriciteitsnet omdat de stroom wordt geproduceerd op de plek waar hij wordt verbruikt.
  • Beschut parkeren.

 

Nadelen

  • Minder rendabele business case dan zon-op-dak of zon-op-veld. Indeling van het parkeerterrein ligt voor langere tijd vast
  • Mogelijk vermindering van de esthetische waarde van de omgeving.
  • Parkeerterrein kan niet meer worden gebruikt voor bijvoorbeeld een markt en een kermis.

Kan een energiecoöperatie een solar carport realiseren?

Ja, dit is mogelijk. In juni 2020 is aan het Jan Wolkershof in Culemborg een solar carport gerealiseerd in opdracht van Coöperatie Vrijstad Energie. De realisatie van een solar carport is echter wel complexer dan het plaatsen van zonnepanelen op een dak. Het is van belang om intern over voldoende kennis te beschikken of externe hulp in te schakelen.

 

Een energiecoöperatie kan gebruik maken van de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) of de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE++).

Waarmee kan de provincie helpen bij een solar carport?

De provincie heeft de interessantste locaties voor een solar carport in kaart gebracht. Deze parkeerterreinen zijn te vinden in deze interactieve kaart. De provincie gaat graag in gesprek met eigenaren van grote parkeerterreinen van minstens één hectare of 500 parkeervakken. Verder ondersteunt de provincie initiatiefnemers onder meer door kennisdeling via deze website. Staat jouw vraag niet in dit overzicht? Mail hem dan naar solarparking@overijssel.nl. De provincie reageert z.s.m. en zeker binnen twee weken.

Is elk parkeerterrein geschikt voor een solar carport?

In theorie kan op elk parkeerterrein een solar carport worden gerealiseerd. De haalbaarheid heeft met name te maken met de omvang en locatie van het parkeerterrein. Bij een groter parkeerterrein zijn de investeringskosten relatief lager, onder meer door schaalvoordelen en het spreiden van de vaste kosten over een groter project. Bij de realisatie van een solar carport op een zwakke ondergrond of in een winderig gebied moet rekening worden gehouden met een zwaardere fundering en constructie. Dit leidt tot hogere investeringskosten. Daarnaast is de inpassing van een solar carport in een woonwijk ingewikkelder dan op een bedrijventerrein. In een woonwijk is het lastiger om af te wijken van het bestemmingsplan en moet rekening worden gehouden met de leefbaarheid van de wijk. Tot slot zijn solar carports op een openbaar parkeerterrein lastiger te realiseren dan een privaat parkeerterrein. Op een privaat parkeerterrein heb je namelijk meer ontwerpvrijheid.

Welke parkeerplaatsindeling is het meest geschikt voor een solar carport?

Parkeerplaatsen verschillen niet alleen in omvang, maar ook in parkeerplaatsindeling. Bij rechthoekige parkeerterreinen is een groter deel van het parkeerterrein te benutten voor solar carports. Parkeerterreinen met veel bomen zijn minder geschikt door de schaduw van de bomen en afname van het beschikbare oppervlak. Op parkeerterreinen die verhard zijn met klinkers is het aanleggen van een solar carport goedkoper dan wanneer er sprake is van een geasfalteerd terrein.

 

Verder is de indeling van de parkeervlakken op het terrein van invloed op de potentie voor solar carports. Bij parkeerterreinen waarbij onder een hoek van bijvoorbeeld 45 graden met de rijrichting wordt ingeparkeerd kan een groter deel van het parkeerterrein worden overkapt met solar carports. De reden is een kleinere draaihoek voor auto’s, waardoor de rijstrook smaller kan worden. Het aantal parkeervakken neemt daardoor wel relatief af. Tot slot is de potentie van parkeervakken aan de randen van een parkeerterrein relatief laag.

Is het zinvol om ook de tussenliggende rijstrook te voorzien van een solar carport?

Een solar carport kan gebruikt worden om uitsluitend de parkeervakken te overkappen, maar ook het gehele parkeerterrein, inclusief de tussenliggende rijstroken. Wanneer het gehele terrein wordt overkapt, is de energieopbrengst uiteraard aanzienlijk hoger. De investering is echter ook hoger vanwege de noodzakelijkerwijs grotere en stevigere constructie. Die is bovendien gesloten, waardoor minder daglicht op het parkeerterrein valt. Ook is er meer aandacht voor veiligheid nodig, bijvoorbeeld voor de toegang van de brandweer.

Is het zinvol om laadpalen te plaatsen onder een solar carport?

Ja, het plaatsen van laadpalen is zinvol. De komende jaren neemt het gebruik van elektrische voertuigen toe, waardoor de behoefte aan laadpalen groeit. Laadpalen gebruiken veel stroom. Daarvoor is een relatief grote netaansluiting vereist. De zonnepanelen hebben juist een netaansluiting nodig om de stroom te leveren aan het elektriciteitsnet. De zonnepanelen en laadpalen kunnen gebruik maken van dezelfde netaansluiting. Door de combinatie van energieopwekking met laadpalen wordt daardoor bespaard op de kosten. Dit gaat echter alleen op bij reguliere laadpalen en niet bij snellaadpalen. Snellaadpalen vereisen namelijk een aanzienlijk grotere netaansluiting. Daarnaast hebben de inkomsten uit de laadpalen een positief effect op de businesscase van de solar carport. Dit komt onder meer doordat je bespaart op de inkoopkosten van elektriciteit en energiebelasting. Tot slot wordt de duurzame stroom uit de zonnepanelen direct lokaal gebruikt.

Is het zinvol om een batterij te plaatsen bij een solar carport?

De hoeveelheid duurzame elektriciteit die je solar carport produceert is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. Zonnepanelen produceren aanzienlijk minder stroom op een bewolkte dag. Het aanbod van en de vraag naar elektriciteit zijn daardoor niet altijd in balans. Een batterij kan gebruikt worden om het elektriciteitsnet te stabiliseren. De inkoop van elektriciteit is duurder wanneer de vraag hoger is dan het aanbod. Op deze manier ontstaat er een businesscase voor energieopslag. De kosten van een batterij zijn echter momenteel nog te hoog om dit rendabel te krijgen. Echter, door de opmars van elektrische voertuigen gaat de ontwikkeling van batterijen razendsnel. De verwachting is dat deze ontwikkeling zich komende jaren doorzet en de prijzen van batterijen zullen dalen. In de toekomst wordt energieopslag in combinatie met een solar carport daarom mogelijk wel rendabel. Een andere ontwikkeling is dat de accu’s van elektrische voertuigen worden gebruikt voor het stabiliseren van het elektriciteitsnet. Samengevat: het is momenteel enkel zinvol om een batterij bij een solar carport te plaatsen om het stroomnet te stabiliseren, maar nog niet voor een rendabele businesscase zonder aanvullende subsidies.

Kan een solar carport ook van hout worden gemaakt?

Ja, er zijn al meerdere solar carports van hout gerealiseerd. Het voordeel is dat een houten constructie een hogere esthetische waarde heeft en beter is voor het milieu. In hout zit (en blijft) CO2 opgeslagen terwijl bij de productie van staal veel CO2 vrijkomt. Het nadeel is dat een houten constructie normaliter duurder is in aanleg.

Kan een solar carport ook op een parkeergarage worden gerealiseerd?

Ja, er zijn al meerdere solar carports gerealiseerd op een parkeergarage op de bovenste verdieping van een gebouw. Het voordeel is dat energieopwekking nog steeds wordt gecombineerd met parkeren. Het nadeel is dat de solar carport meer wind vangt, wat aanvullende eisen stelt aan de constructie. Daarnaast gelden mogelijk strengere veiligheidseisen bij de aanleg van de carport in verband met werken op hoogte.

Is het mogelijk om PVT-panelen te plaatsen op een solar carport?

Ja, dit is mogelijk. PVT-panelen zijn panelen die niet alleen elektriciteit produceren, maar ook warmte. Er loopt een leiding tussen de panelen en naar het gebouw waar de warmte wordt gebruikt. PVT-panelen zijn zwaarder dan zonnepanelen, zodat de constructie steviger moet zijn. PVT-panelen zijn met name interessant voor locaties met een hoog warmteverbruik, zoals zwembaden.

Hoe duur is de realisatie van een solar carport?

De investering in een solar carport is sterk afhankelijk van de omvang van het project, locatie en het ontwerp van de carport. Ga om een idee te krijgen van de grootte van de investering naar de potentiestudies en businesscases die voor diverse locaties zijn uitgewerkt.

Welke herinvesteringen zijn er nodig bij een solar carport?

Bij de businesscase van een solar carport wordt standaard gerekend met een looptijd van 25 jaar. Omvormers hebben een levensduur van 12 tot 15 jaar en zullen halverwege de looptijd moeten worden vervangen. Bij preventief periodiek onderhoud hoeven de overige componenten in principe niet vervangen te worden doordat de levensduur van deze componenten langer dan 25 jaar is. In de businesscase wordt de herinvestering en kosten voor onderhoud en beheer meegenomen.

Mijn solar carport staat er 25 jaar. Wat nu?

Bij de businesscase van een solar carport wordt standaard gerekend met een looptijd van 25 jaar. Dit betekent echter niet dat de solar carport na 25 jaar moet worden verwijderd. Wanneer een betonnen fundering en stalen constructie zijn gebruikt kan de carport in de meeste gevallen nog eenzelfde periode van 25 jaar worden gebruikt. Dit betekent dat alleen de zonnepanelen en omvormers vervangen moeten worden. De investeringskosten zijn in dit geval echter aanzienlijk lager, omdat de constructie al staat. De impact van inflatie en prijsontwikkelingen en verandering in overheidsbeleid zijn hierbij niet meegenomen. Een alternatief is om het staal te verkopen. De restwaarde na een periode van 25 jaar is echter niet in te schatten.

Welke subsidies zijn beschikbaar voor solar parking?

In geval van een solar carport met een piekvermogen van meer dan 15 kW kan in veel gevallen een subsidie vanuit de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) worden aangevraagd. Als de solar carport wordt gerealiseerd door een energiecoöperatie kan de coöperatie een beroep doen op de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE), maar niet in combinatie met de SDE++ subsidie.
Bedrijven met een kleinverbruikersaansluiting kunnen gebruik maken van de Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE). Daarnaast kunnen subsidies bij het ministerie voor Economische Zaken en Klimaat, de provincie en gemeenten worden aangevraagd. Voor deze subsidies gelden vaak strenge eisen voor de mate waarin sprake is van innovatie.

De provincie Overijssel heeft een subsidie voor grote parkeerplaatsen waar minimaal 420 kWp vermogen geïnstalleerd wordt.
Zonne-energieleverende parkeerterreinen Overijssel

Welke impact heeft de afnemende subsidie op de businesscase?

Voor een solar carport kan in veel gevallen een subsidie vanuit de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) worden aangevraagd. De SDE++ is een exploitatiesubsidie met een looptijd van 15 jaar. Het subsidiebedrag per kWh wordt bepaald door het basisbedrag te verminderen met het correctiebedrag. Elk jaar stelt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de basisbedragen vast.
Het basisbedrag is het bedrag per kWh dat nodig is om een installatie rendabel te maken. Het basisbedrag van het jaar waarin de subsidie wordt aangevraagd, geldt voor de hele looptijd van de subsidie. Dit biedt langdurige zekerheid over het rendement op de investering. Het correctiebedrag is de marktprijs voor elektriciteit en wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld. Kortom, als de elektriciteitsprijs stijgt, daalt het subsidiebedrag en vice versa. De subsidie neemt in principe met hetzelfde bedrag af als de stijging van de inkomsten uit de verkoop van elektriciteit. Daardoor heeft de afnemende subsidie geen impact op de businesscase.

Kan ik voor een solar carport gebruikmaken van de energie-investeringsaftrek?

Ja, bedrijven met een kleinverbruikersaansluiting kunnen gebruik maken van de energie- investeringsaftrek (EIA). Bij de EIA mag een deel van de investering van de winst worden afgetrokken. Een onderneming betaalt hierdoor minder vennootschapsbelasting. De EIA kan niet in combinatie met de ISDE-subsidie.

Moet over een solar carport ook onroerendzaakbelasting worden betaald?

Onroerendzaakbelasting is belasting die een eigenaar of huurder over de waarde van een woning, gebouw of stuk grond betaalt. Door het plaatsen van een solar carport neemt de waarde van de grond toe. In beginsel zal daarom over een solar carport onroerendzaak- belasting moeten worden betaald. De hoogte van de onroerendzaakbelasting verschilt per gemeente. De tarieven zijn te vinden op de website van de desbetreffende gemeente.

Moet over een solar carport ook leges betaald worden?

Leges zijn vergoedingen voor het gebruik van gemeentelijke diensten of producten. Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor een solar carport ben je meestal leges verschuldigd. De hoogte van de leges verschilt per gemeente. De tarieven vind je op de website van de desbetreffende gemeente. In sommige gemeenten gelden lagere leges voor projecten die bijdragen aan de verduurzaming van de gemeente. Dit worden ook wel groene leges genoemd.

Moet voor een solar carport een vergunning worden aangevraagd?

Veel gemeenten beschouwen een solar carport als een bouwwerk, wat betekent dat je er in principe een omgevingsvergunning voor hoort aan te vragen. Het beleid verschilt echter per gemeente, dus vraag het na bij de desbetreffende gemeente.

Welke veiligheidseisen gelden bij een solar carport?

Bij het bouwen van een solar carport is veiligheid in de breedste zin van het woord een belangrijk item. Denk hierbij aan aanrijdbeveiliging, elektrotechnische veiligheid, diefstal en vandalisme, maar ook bijvoorbeeld de aanrijdroute voor de brandweer.

Hoe hoog moet een solar carport minimaal zijn?

De minimale doorrijhoogte voor hulpdiensten is 4,2 meter. Deze hoogte is alleen een eis wanneer zowel de parkeervakken als de rijstroken worden overkapt met een solar carport. Wanneer enkel de parkeervakken worden overkapt, is de minimale hoogte afhankelijk van het type voertuigen dat onder de solar carport parkeert.

Wat zijn de (externe) kosten voor het doorlopen van het stappenplan?

De begeleiding/ondersteuning door Groendus en Buro Loo wordt voor drie ondernemers betaald door de provincie Overijssel. Kosten zoals leges en benodigde externe onderzoeken worden niet vergoed en komen voor rekening van de initiatiefnemer (onderneming of gemeente).

Hoeveel (interne) uren zijn er ongeveer gemoeid met het stappenplan?

Dat verschilt van casus tot casus. Het zal wat tijd vergen om de benodigde informatie te verzamelen, keuzes te maken, te communiceren met de gemeente, medewerkers en klanten en de interne besluitvorming. De hoeveelheid tijd is afhankelijk van de locatie, de carport en de eigen organisatie.

Moet ik als gemeente of bedrijf investeren en zo ja, wat is de terugverdientijd?

Investeren als gemeente of bedrijf is een mogelijkheid. Het is ook mogelijk om de carport te financieren middels operational lease. Beide varianten worden uitgerekend in de fase business case. De terugverdientijd is onder meer afhankelijk van de locatie, het type carport en het verbruik op de locatie. Reken onder normale omstandigheden op terugverdientijden tussen de 10 en 25 jaar.

Wie is eigenaar van de solar carport (en verantwoordelijk voor het onderhoud ervan)?

Wie eigenaar is (en verantwoordelijk voor onderhoud) hangt af van de wijze van financieren. Als gekozen wordt voor een operational lease wordt de carport onderhouden door de leasepartij. Als de gemeente of de onderneming zelf investeert kan een onderhoudscontract worden afgesloten met de leverancier van de carport.

Wat als de carport (bijvoorbeeld) in brand vliegt? Is de eigenaar van de carport dan aansprakelijk voor schade aan auto’s? Is hij daarvoor verzekerd?

Als er brand of schade aan de carport en auto’s is, dan wordt dit door de verzekering van de carport of door de verzekering van de auto gedekt. Dit is afhankelijk van de oorzaak van de brand/schade. Als de brand is veroorzaakt door de carport is de schade aan auto’s verzekerd. Andersom geldt dit overigens ook. Brand/schade door vandalen is bijvoorbeeld gedekt door de eigen verzekering van de carport of de auto, uiteraard afhankelijk van de voorwaarden waarmee de verzekering is afgesloten.

 

Wanneer gekozen wordt voor operational lease dan is de eigenaar van de carport verzekerd. Naar verwachting zal bij zelf investeren de eigenaar ook een aansprakelijkheidsverzekering hebben, maar dat is uiteindelijk de keuze van de ondernemer.