Home Actueel Bedrijven en de energietransitie

5 januari 2022

Bedrijven en de energietransitie

Het lijkt stil rondom de energietransitie bij bedrijven maar niets is minder waar. Vanuit het Rijk lopen er allerlei acties richting de grootverbruikers. Dat is allemaal nog in een zeer prille fase, maar het lijkt er op dat bij de uitvoering van de plannen de provincies een rol gaan krijgen.

Hieronder volgt een hele korte samenvatting van de EZK kamerbrief van 26 november over de verduurzaming van de industrie.

 

Het Meerjaren Investeringsprogramma Energie en Klimaat (MIEK) wordt voor de energie-infra wat de MIRT voor de verkeersinfra is. Met de MIEK vult het Rijk haar regierol in. En gaat in de toekomst, naast industrie, ook over Transport, Landbouw en Gebouwde omgeving. In de MIEK worden de energie infrastructuur projecten opgenomen op basis van de volgende criteria: urgentie, robuustheid, klimaatwinst en nationaal belang. Nationaal belang betekent onderdeel van het hoofdtransportnet (backbone), clusteroverstijgend en landelijke regie op de knelpunten nodig.

 

De infrastructuur van nationaal belang wordt in nauwe samenhang bezien met de keten van producent tot gebruikers en de onderliggende, regionale netten die daarbij horen. Dit vraagt een goede regie en coördinatie tussen nationaal en decentraal niveau. Het Rijk werkt daarom samen met medeoverheden en andere betrokken partijen aan de opzet van regionale programma’s, naast het nationale programma MIEK.

 

Het eerste MIEK is naar de Tweede Kamer gestuurd en bevat 9 projecten. Het MIEK 2021 omvat projecten van nationaal belang die dit jaar voornamelijk voortkomen uit de Cluster Energie Strategieën (CES-en) van de 5 industrieclusters. Het CES van cluster 6 is nog niet klaar. Het gaat om elektriciteitsnetverzwaringen voor de vijf industriële clusters, hoofdinfrastructuur voor waterstof inclusief regionale vertakkingen en geïntegreerde opslag, projecten voor opslag van CO2 en een buisleidingencorridor voor meerdere energie- en grondstoffenstromen.  Het MIEK is gericht op de grootste CO2 vermindering voor het bereiken van de klimaatdoelen in 2030 en 2050 en heeft als vertrekpunt de sector industrie. Het MIEK wordt jaarlijks geactualiseerd.

 

TNO, PBL en RVO hebben vanuit hun expertise een reflectie gegeven op de CES-en en de gemaakte keuzes voor MIEK-projecten. Als Nederland de huidige industrie wil behouden en wil ondersteunen in de transitie naar een emissieloze toekomst, dan is de gevraagde infrastructuur daarvoor onmisbaar.

 

Werkplaatssessie op 13 en 20 januari

Dicky Keulen geeft op de Werkplaatsen van 13 en 20 januari een toelichting voor gemeenten met grootverbruikers. Ben je daar nog niet voor uitgenodigd, maar wil je wel aanhaken? Mail dan Dicky: d.v.keulen@overijssel.nl