Home Solar parking Stappenplan

Stappenplan

Inleiding

1

Start

2

Zon-PV potentiestudie

3

Businesscase

4

Vergunningsaanvraag

5

Subsidieaanvraag

6

Offerte aanvraag

7

Bouw

8

Exploitatie

Inleiding

Het stappenplan aan de linkerzijde laat zien welke stappen nodig zijn om van een solar parking initiatief tot realisatie te komen. De stappen zijn voorzien van een omschrijving. Naar aanleiding van de businesscase, vergunningaanvraag, subsidieaanvraag en marktuitvraag kan de conclusie zijn dat het solar parking initiatief niet naar realisatie wordt gebracht. De beslismomenten zijn weergegeven in het stappenplan.

Hulp nodig?
De stappen tot de bouw van de solar carport kunnen in principe zelfstandig doorlopen worden. Het is ook mogelijk om een externe partij met relevante kennis en ervaring in te schakelen voor één of meerdere stappen. Dit is met name aan te raden bij grotere parkeerterreinen of wanneer er onvoldoende relevante kennis bij de opdrachtgever aanwezig is.

Start

Een voorstel wordt gedaan om de mogelijkheden voor een solar carport op een specifiek parkeerterrein te onderzoeken. De haalbaarheid van het initiatief wordt in de stappen twee tot en met zes uitgewerkt.

Aanleiding
Er zijn veel verschillende redenen waarom bedrijven of gemeenten een solar carport op een parkeerterrein willen realiseren. Enkele voorbeelden zijn zichtbare verduurzaming, meervoudig ruimtegebruik, inspiratiebron voor de omgeving, droog en in de schaduw parkeren, minder belasting van het elektriciteitsnet en het voldoen aan wet- en regelgeving. Het plaatsen van een solar carport kan gecombineerd worden met bijvoorbeeld het plaatsen van laadpalen voor het opladen van elektrische auto’s.

Kansrijke parkeerterreinen
In de provincie Overijssel zijn op basis van openbare databronnen kansrijke parkeerterreinen voor het plaatsen van een solar carport in kaart gebracht. Deze parkeerterreinen zijn in een interactieve kaart weergegeven.

Omvang parkeerterrein
Bij een relatief groot parkeerterrein (meer dan 50 parkeervakken) is het aan te raden om alle stappen van het stappenplan te doorlopen. Bij kleinere parkeerterreinen kan direct een offerte bij één of meerdere marktpartijen worden opgevraagd.

Zon-PV potentiestudie

Het aantal parkeervakken geeft een eerste indicatie van de omvang van het project. Met een zon-PV potentiestudie wordt dit verder uitgewerkt.

Ruimtelijke inpassing en energieopbrengst
In veel gevallen wordt een 3D visualisatie gemaakt van de solar carport om een beeld te schetsen van de carport in de omgeving. In het ontwerp wordt rekening gehouden met schaduw van omliggende gebouwen en bomen. Aan de hand van het 3D model wordt het aantal zonnepanelen en het totale piekvermogen bepaald. Met de gemiddelde jaarlijkse zoninstraling wordt vervolgens de verwachte energieopbrengst en CO2-besparing berekend. De potentiestudie kan voor verschillende varianten worden uitgewerkt. Er kan bijvoorbeeld gekozen worden om het gehele parkeerterrein te overkappen of enkel de parkeervakken.

Als voorbeeld en inspiratiebron zijn voor diverse fictieve locaties zon-PV potentiestudies uitgewerkt.

Netaansluiting
Door de sterke groei aan de opwek van duurzame energie is het in steeds meer gebieden niet mogelijk om (op grote schaal) stroom terug te leveren aan het elektriciteitsnet. Het is belangrijk om tijdig bij de netbeheerder te controleren of er voldoende capaciteit beschikbaar is. Bij congestie kan dit bijvoorbeeld betekenen dat de opslag van energie middels een stationaire batterij noodzakelijk is om de solar carport te kunnen realiseren.

Businesscase

De businesscase geeft inzicht in de benodigde investering, het rendement op eigen vermogen, projectrendement en de terugverdientijd. Het geeft inzicht of de investering in een solar carport loont. De businesscase heeft standaard een looptijd van 25 jaar.

Investering en gevoeligheidsanalyse
In een globale businesscase worden veel uitgangspunten gehanteerd. De genodigde investering is bijvoorbeeld afhankelijk van het ontwerp en de materiaalkeuze. Om meer inzicht in de businesscase te krijgen, kan een gevoeligheidsanalyse worden uitgevoerd. De impact van bijvoorbeeld een hogere of lagere investering wordt daarmee inzichtelijk. Andere voorbeelden van uitgangspunten zijn de onderhouds- en beheerkosten, de mate van teruglevering en de indexatie van tarieven.

Als voorbeeld en inspiratiebron zijn voor diverse fictieve locaties businesscases uitgewerkt.

 

Eigenaarschap en financiering
Er zijn meerdere manieren om een project te realiseren en financieren. Een gemeente of bedrijf kan zelf het voortouw nemen, maar bijvoorbeeld ook een zonontwikkelaar of energiecoöperatie inschakelen. Het project kan gefinancierd worden uit eigen vermogen of door een lening af te sluiten.

Vergunningsaanvraag

Bij veel parkeerterreinen zullen één of meerdere vergunningen nodig zijn om een solar carport te mogen realiseren. Het beleid verschilt per gemeente en de locatie is bepalend. Aan een solar carport in een woonwijk zullen andere eisen gesteld worden voor het afgeven van een vergunning dan bij een bedrijventerrein.

Bestemmingsplan
Op www.ruimtelijkeplannen.nl kan het bestemmingsplan van de beoogde locatie voor de solar carport worden opgezocht. Het bestemmingsplan wordt opgesteld door de gemeente en bepaalt wat er met een locatie mag gebeuren. Kortom, het legt de gebruiks- en bouwmogelijkheden vast. Wanneer het ontwerp van de carport niet past binnen het bestemmingsplan, kan de gemeente een ontheffing geven op de afwijking of eventueel het bestemmingsplan wijzigen.

Omgevingsvergunning
Op www.omgevingsloket.nl kan worden opgezocht of voor een solar carport op de beoogde locatie een omgevingsvergunning aangevraagd moet worden. Een omgevingsvergunning is een vergunning die aangeeft of een solar carport voldoet aan de bouwvoorschriften. In veel gevallen zal deze vergunning moeten worden aangevraagd.

Afhankelijk van de locatie kunnen aanvullende eisen worden gesteld.

Subsidieaanvraag

Een solar carport kan in aanmerking komen voor drie Rijkssubsidies. Deze kunnen echter niet gecombineerd worden. Onder het stappenplan is een uitgebreidere toelichting te vinden.

Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++)
Een subsidie om de opwek van duurzame energie en CO2-besparing te stimuleren. De SDE++ is onder meer aan te vragen door bedrijven met een grootverbruikersaansluiting die een solar carport met een piekvermogen van meer dan 15 kW willen realiseren. Het is een exploitatiesubsidie met een vergoeding per geproduceerde kWh en een looptijd van 15 jaar.

Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE)
Een subsidie voor het lokaal en gezamenlijk opwekken van duurzame energie door een energiecoöperatie. Het is een exploitatiesubsidie met een vergoeding per geproduceerde kWh en een looptijd van 15 jaar. Het is de opvolger van de postcoderoosregeling.

Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE)
Een subsidie voor bedrijven met een kleinverbruikersaansluiting die een solar carport met een piekvermogen tussen 15 kW en 100 kW willen realiseren. Het is een (eenmalige) investeringssubsidie met een bijdrage van € 125 per kW.

Naast de Rijkssubsidies kan een solar parking project ook nog aanspraak maken op subsidies die de provincie Overijssel aanbiedt:

  • Lokale energie-initiatieven 3.0
  • Stimuleren energie-innovatie
  • Haalbaarheidsstudies nieuwe energie en energiescans

Meer informatie over de subsidies?
www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/sde

www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/sce

www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde

www.overijssel.nl/loket/subsidie/milieu-energie/lokale-energie/

www.overijssel.nl/loket/subsidie/milieu-energie/stimuleren-energie-innovatie/

www.overijssel.nl/loket/subsidie/milieu-energie/haalbaarheidsstudies/

Offerte aanvraag

Het doel van de offerte aanvraag is om een partij te vinden die de beoogde solar carport kan bouwen.

Programma van eisen
In het programma van eisen staan alle technische en functionele wensen en eisen die een opdrachtgever aan de solar carport stelt, zoals de beoogde planning, de randvoorwaarden, een (schets)ontwerp en de zaken die binnen en buiten de scope van het project vallen. Daarnaast kan specifiek worden ingegaan op gebruikerswensen en ontwerpbeperkingen.

Offerteaanvraag
Aan de hand van het programma van eisen kan bij één of meerdere partijen een offerte worden opgevraagd. Dit kunnen aannemers of ontwikkelaars zijn afhankelijk van de omvang van de solar carport.

Opdracht verstrekken
De ontvangen offertes worden beoordeeld op basis van de gestelde eisen. Na het verstrekken van de opdracht kan de bouw van de solar carport beginnen.

Bouw

Wanneer alle lichten op groen staan, kan de bouw van de solar carport beginnen.

Werkvoorbereiding
In de werkvoorbereidingsfase begint de opdrachtnemer met het maken van een detailontwerp. Daarbij wordt de constructie doorgerekend op basis van de bodemsamenstelling en windbelasting. In het ontwerp moet rekening worden gehouden met aanrijdbeveiliging en elektro-technische veiligheid. Het is belangrijk dat voor de bouwfase een veiligheidsplan wordt opgesteld.

Bouwbegeleiding en veiligheid
Tijdens de bouwfase is het belangrijk om regelmatig (onafhankelijk) toezicht te houden op het bouwproces. Zorg dat je goede afspraken maakt over de bereikbaarheid en veiligheid van de parkeerplaats tijdens de bouw.

Oplevering
De oplevering van de solar carport is de laatste stap van het bouwproces. In deze fase controleert de opdrachtgever of de solar carport volgens het programma van eisen is gerealiseerd. Na de inspectie en goedkeuring van de opdrachtgever, kan de solar carport in gebruik worden genomen.

Exploitatie

Nadat de solar carport is opgeleverd, produceert deze duurzame stroom als de zon schijnt. Er is relatief weinig omkijken naar. Toch is het belangrijk om aandacht te besteden aan het beheer, onderhoud en monitoring.

Beheer en onderhoud
De zonnepanelen hebben een technische levensduur van 25 jaar en de omvormers hebben een levensduur van 12 tot 15 jaar. Tijdens de exploitatie zullen de omvormers dus vervangen moeten worden. Daarnaast is het verstandig om de zonnepanelen regelmatig schoon te maken. Dit verhoogt de energieopbrengst. Zorg dat je goede afspraken maakt over beheer en onderhoud voor de gehele exploitatieperiode, zodat je niet voor ongewenste verrassingen komt te staan.

Monitoring
Monitoring geeft inzicht in de energieopbrengst van de zonnepanelen. Dit zorgt er tevens voor dat storingen of defecten worden opgemerkt. Aan de hand van de energieopbrengst kunnen ook de daadwerkelijke inkomsten uit de solar carport worden berekend.