Home Organisatie

De uitdaging

Wij zijn Nieuwe Energie Overijssel. Met een netwerk vol daadkrachtige partners en gedreven collega’s werken wij elke dag hard om de transitie naar duurzame energie te versnellen. Het doel? een energieneutraal Overijssel in 2050. En dat bereiken we alleen door slimme oplossingen te benutten, kennis te delen en samen de schouders eronder te zetten.

Organisatie

Binnen het programma Nieuwe Energie wordt er gewerkt in zeven uitvoeringsclusters. Deze zijn samengesteld uit partners die thuis zijn rond de volgende onderwerpen en disciplines.

1. Gebouwde omgeving

Veertig procent van de CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door de gebouwde omgeving. Verduurzaming van de gebouwde omgeving vraagt om radicale besparing en nieuwe vormen van lokale opwek. Gebouweigenaren worden gestimuleerd om besparingsmaatregelen te nemen en duurzame energie op te wekken. Meer weten? Kijk op de pagina van het cluster Gebouwde Omgeving.

2. Bedrijven & industrie

Ondernemers krijgen op diverse manieren te maken met de energietransitie. Installateurs en aannemers zullen bijvoorbeeld op een andere manier gaan werken met nieuwe kennis. Voor hen biedt de energietransitie werkgelegenheid. Grote producenten met een hoog energieverbruik helpen we met de ontwikkeling van slim energiemanagement en nieuwe vormen van energie opwek met ons Energie Koplopers programma. Lees hier verder.

3. Hernieuwbare Energie Opwek

Op korte termijn zetten we in op een mix van bronnen zoals wind, zon en biomassa in combinatie met vernieuwende technieken en nieuwe organisatievormen, zoals coöperaties. Enerzijds werken we aan het faciliteren van initiatieven, communicatie voor draagvlak en kennisuitwisseling, anderzijds dragen we bij door het financieel en met kennis ondersteunen van concrete projecten. Wat we nog meer doen, vind je hier.

4. Infrastructuur en warmte

De energie-infrastructuur vormt een belangrijke randvoorwaarde voor de opwekking en transport van hernieuwbare energie. Op lokaal niveau wordt opwekking en distributie steeds belangrijker. De netwerkbedrijven passen hun dienstverlening en netwerken aan om dit proces te versnellen. En tegelijk om de netten betaalbaar, betrouwbaar en veilig te houden. Kijk wie daar allemaal aan werken en wat de projecten zijn.

5. Lokale Energie Initiatieven

Ons voornaamste doel is het vergroten van de realisatiekracht van lokale initiatiefgroepen. Enerzijds hebben ze een rol bij het versnellen van de transitie. Anderzijds is het goed mogelijk dat lokale initiatieven zelf de spil worden van de energietransitie. Daartoe zetten we in op kennisopbouw, wijze van financiering en onderlinge samenwerking. Lees meer!

6. Mobiliteit

Onze ambitie is dat alle voertuigen worden aangedreven met zero (CO2) emissiebrandstoffen, volledig geproduceerd met hernieuwbare energie. Op korte termijn zal 10% van alle voertuigen met hernieuwbare energie worden aangedreven en maximaal 10% bijmenging met biobrandstof plaatsvinden. Maar cluster Mobiliteit is ook partner van vele initiatieven om het wagenpark schoner te maken. Lees verder.

7. Innovatie

Vernieuwingen zijn nodig om de energietransitie te laten slagen. Innovatie wordt dan ook aan alle thema’s gekoppeld. Samen met experts, onderwijs- en onderzoeksinstellingen worden innovatieve ontwikkelingen geagendeerd en de voortgang van innovatieve projecten van het programma gemonitord. En er is een StartTeam dat ondernemers direct verder kan helpen. Benieuwd?

Provincie Overijssel

Initiator en meewerkend partner van Nieuwe Energie Overijssel is de provincie. Zij zorgen voor maatschappelijk draagvlak en verantwoording, maar ook voor het belangrijkste deel van de benodigde middelen. En dat doen ze heel verantwoord, wil je daar meer over weten lees dan hier verder.

Kernpartners

Kernpartners van Nieuwe Energie Overijssel zijn:
◾VNO-NCW Midden en MKB Nederland-Midden
◾gemeente Zwolle
◾gemeente Hengelo
◾Natuur en Milieu Overijssel
◾Netwerkbedrijf Enexis
◾Biogrondstoffen en duurzame Energie Oost Nederland
◾Waterschappen Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen
◾Woningbouwcoöperaties Welbions en Salland Wonen
◾Provincie Overijssel