Samenwerken aan nieuwe energie

We staan aan de vooravond van een wezenlijke verandering van ons energiesysteem. De energietransitie is een complexe opgave die economische, technologische, ruimtelijke, organisatorische en sociale uitdagingen met zich meebrengt. In die verandering spelen inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties de hoofdrol.

Daarom hebben onderstaande partners samen het Programma Nieuwe Energie Overijssel 2017 – 2023 ontwikkeld. Het is een dynamisch en adaptief programma, waarvan een voortschrijdende jaarlijkse uitvoeringsagenda deel uit maakt.

  • VNO-NCW Midden en MKB Nederland-Midden
  • Gemeenten; Gemeente Zwolle en Gemeente Hengelo
  • Woningcorporaties; SallandWonen en Welbions
  • Natuur en Milieu Overijssel
  • Waterschappen; Vechtstromen en Drents Overijsselse Delta
  • Netwerkbedrijf Enexis
  • Bio-energiecluster Oost Nederland (BEON)
  • Provincie Overijssel

Wil je weten hoe we precies georganiseerd zijn? Bekijk dan ons organogram.

Toekomstbeeld

We hebben voor Overijssel een toekomstbeeld voor ogen met 100% Nieuwe Energie. Voor nu is er eerst een scenario gemaakt dat de energieopgave tot 2023 beschrijft. In dat scenario is de energievraag met ruim 6% afgenomen door besparingsmaatregelen van 102,8 PJ naar 96,3 PJ. Van het resterende energiegebruik willen wij in 2023 20% uit hernieuwbare bronnen halen. Het aandeel hernieuwbare energie stijgt dan van 9,7 PJ naar 20,2 PJ. Voor de periode na 2023 worden momenteel in afstemming met de partners uit het programma Nieuwe Energie Overijssel zogenaamde Regionale Energiestrategieëen opgesteld (RES).

Om deze opgave te realiseren is een nieuwe balans in het energiesysteem nodig, waarbij enerzijds meer sprake is van lokale- en regionale systemen, en anderzijds door slimme
koppelingen de leveringszekerheid overeind blijft. Alle stakeholders spelen hierin een rol, zoals Overheid, OndernemersInwoners, Onderwijs en Onderzoek.

Om deze transitie daadwerkelijk te kunnen maken is over een lange periode een intensieve samenwerking tussen alle betrokkenen nodig. We werken met een vernieuwende organisatievorm aan spannende vraagstukken en slimme krachtenbundeling in energieke netwerken.

Nieuwe Energie Overijssel Netwerk

Stimuleren van Nieuwe Energie middels matchmaking.

Meld je aan