De uitdaging

De energietransitie is een ongelooflijk complexe opgave, die vraagt om snelheid en versterkt innovatief vermogen. Alleen samen kunnen vraagstukken zoals alternatieven voor gas, integrale wijkaanpak, duurzame mobiliteit of vergroot coöperatief vermogen worden opgelost. Dat vraagt om radicaal nieuwe manieren van organiseren – zowel door overheid, ondernemers, inwoners(groepen) en ook het onderwijs. Zoals het programma Nieuwe Energie Overijssel, een krachtige beweging voor alle partijen die zich bezighouden met de energietransitie in Overijssel en willen bijdragen aan een versnelling van deze transitie.

De ambitie

Het programma Nieuwe Energie Overijssel 2017- 2023 verbindt en versterkt partners en initiatieven die bijdragen aan de energietransitie in Overijssel. Op deze wijze behalen we in de regio versneld energiedoelen en komen we tot slimme oplossingen voor een uitdagend energievraagstuk. ‘We’ is iedereen die zich inzet voor een energieneutrale provincie: van ondernemers en actieve inwoners tot politiek en overheid. Op dit moment zijn we gezamenlijk verantwoordelijk voor het verbruik van 102,8 petajoule aan energie per jaar. De ambitie is om dit verbruik in 2023 terug te dringen naar 96,3 petajoule per jaar. Enerzijds door partijen te verleiden om meer energie te besparen en anderzijds om met nieuwe energie aan het werk te gaan, al dan niet met behulp van innovatieve technsiche oplossingen.

Uitvoeringsprogramma

Lees het Uitvoeringsprogramma Nieuwe Energie Overijssel 2017 – 2023

Voortgangsrapportage

Lees in de Voortgangrapportage Nieuwe Energie Overijssel 2019 meer over de voortgang van het uitvoeringsprogramma met daarin een toelichting per thema.

Thema's

Het programma Nieuwe Energie wordt ontwikkeld in zes uitvoeringsclusters:

1. Gebouwde omgeving

Veertig procent van de CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door de gebouwde omgeving. Verduurzaming van de gebouwde omgeving vraagt om radicale besparing en nieuwe vormen van lokale opwek. Gebouweigenaren worden gestimuleerd om besparingsmaatregelen te nemen en duurzame energie op te wekken. In de koopsector en maatschappelijk vastgoed spelen de overheden een intermediaire rol, in de huursector wordt intensief samengewerkt met woningbouwcorporaties. Bij commercieel vastgoed (kantoren) wordt vooral ingezet op het in kaart brengen en delen van goede voorbeelden.

 

2. Industrie en bedrijven

Ondernemers krijgen op diverse manieren te maken met de energietransitie. Installateurs en aannemers zullen bijvoorbeeld op een andere manier gaan werken met nieuwe kennis. Voor hen biedt de energietransitie werkgelegenheid als ze zichzelf goed organiseren. Grote producenten met een hoog energieverbruik helpen we met de ontwikkeling van slim energiemanagement en nieuwe vormen van energieopwek. Krachtige netwerken zijn de sleutel tot energieoplossingen. We organiseren in ons programma speciale activiteiten voor koplopers: wat hebben zij nodig om te kunnen versnellen met opwek van Nieuwe Energie? Interessant is het om de lessen van deze koplopers naar de rest van de branche te brengen om samen te kunnen versnellen in de energietransitie. In alle aspecten van het programma dagen we ondernemers continu uit om hun eigen gebouwen en energieverbruik te verduurzamen.

 

3. Energieopwekking

In de komende vijf jaar gaan we 20 Petajoule omzetten in Nieuwe Energie. Op deze korte termijn zetten we in op een mix van bronnen zoals wind, zon en biomassa in combinatie met vernieuwende technieken en nieuwe organisatievormen, zoals coöperaties. Enerzijds werken we aan het faciliteren van initiatieven, communicatie voor draagvlak en kennisuitwisseling, anderzijds dragen we bij door het financieel en met kennis ondersteunen van concrete projecten op het gebied van energiebesparing, zonne-, wind-, bio- en bodemenergie. Zo realiseren we op korte termijn 10 Petajoule met energieopwek uit biomassa en 2 Petajoule door energie van zonnevelden.

 

4. Infrastructuur en warmte

De energie-infrastructuur vormt een belangrijke randvoorwaarde voor de opwekking en transport van hernieuwbare energie. Op lokaal niveau wordt opwekking en distributie steeds belangrijker. De netwerkbedrijven passen hun dienstverlening en netwerken aan om dit proces te versnellen. En tegelijk om de netten betaalbaar, betrouwbaar en veilig te houden.  Ook hebben zij een beweging ingezet naar real time optimalisatie voor inzicht in, en sturing van energiestromen zodat pieken en dalen in het gebruik kunnen worden opgevangen.

 

5. Lokale initiatieven

Ons voornaamste doel is het vergroten van de realisatiekracht van lokale initiatiefgroepen. Enerzijds hebben ze een rol bij het versnellen van de transitie. Anderzijds is het goed mogelijk dat lokale initiatieven zelf de spil worden van de energietransitie. Daartoe zetten we in op kennisopbouw, wijze van financiering en onderlinge samenwerking.

 

6. Mobiliteit

Voor de langere termijn ambiëren we dat alle voertuigen worden aangedreven met zero (CO2) emissiebrandstoffen, volledig geproduceerd met hernieuwbare energie. Voorzien is dat in de toekomst 10% van alle voertuigen met hernieuwbare energie wordt aangedreven en maximaal 10% bijmenging met biobrandstof plaatsvindt.

 

7. Innovatie

Vernieuwingen zijn nodig om de energietransitie te laten slagen. Innovatie wordt dan ook aan alle thema’s gekoppeld. Samen met experts, onderwijs- en onderzoeksinstellingen worden innovatieve ontwikkelingen geagendeerd en de voortgang van innovatieve projecten van het programma gemonitord.

 

Community

De helft van onze impact maken we door te laten zien wat we doen en wat we met elkaar leren. Ook ondersteunen we de activiteiten van alle partijen en stakeholders waarmee we samenwerken met een crossmediaal platform. Zo bereiken we 1,1 miljoen inwoners van Overijssel en daarmee ook de ondernemers, ambtenaren en andere partijen. Als we met elkaar in krachtige netwerken kunnen gaan bewegen, halen we versneld onze energiedoelstellingen.

  • Meer weten? Neem contact op met Roy Oosten, via r.oosten@overijssel.nl of tel. 06 – 53 59 72 76.

Nieuwe Energie Overijssel Netwerk

Stimuleren van Nieuwe Energie middels matchmaking.

Meld je aan