Home Actueel Natuurinclusieve verduurzaming: (pre)-Soortenmanagementplannen en subsidieregeling

Natuurinclusieve verduurzaming: (pre)-Soortenmanagementplannen en subsidieregeling

In de gebouwde omgeving staan we voor de klimaatopgave én de uitdaging voor het behoud en herstel van de biodiversiteit. Daarbij speelt de isolatieopgave een belangrijke rol. Het verduurzamingstempo gaat omhoog. Helaas weten te weinig mensen dat bij verduurzaming verblijf- en nestplaatsen van beschermde soorten, zoals mussen, gierzwaluwen en vleermuizen, verloren kunnen gaan. Daarom is het belangrijk dat we aandacht hebben voor natuurinclusief isoleren.

De provincie Overijssel heeft op 12 juli 2022 besloten om de ‘pre-SMP-methodiek’ uit te werken. Het is de bedoeling dat gemeenten er vanaf 2023 mee aan de slag kunnen. Daarnaast werkt de provincie aan een subsidieregeling voor Overijsselse gemeenten voor de ontwikkelingskosten van een volwaardig soortenmanagementplan.

De oplossingsrichting bestaat uit een aanpak voor de korte en de langere termijn. We streven er op de lange termijn naar dat elke Overijsselse gemeente werkt met soortenmanagementplannen (SMP’s). Op basis van een SMP kan de gemeente de benodigde maatregelen treffen en een gebiedsontheffing bij ons aanvragen. In een SMP kunnen verduurzamingswerkzaamheden ook een plek krijgen. Een SMP biedt daarmee een duurzame oplossingsrichting voor de klimaatopgave, woningbouwopgave én bescherming van soorten op de lange termijn.

Tijdelijke gebiedsontheffing met pre-SMP

Voor de korte termijn werken we een zogenoemde ‘pre-SMP-methodiek’ uit. Deze methodiek biedt gemeenten een overbruggingsperiode waarin een volwaardig SMP kan worden opgesteld. In het kort houdt dit in dat gemeenten een tijdelijke gebiedsontheffing kunnen krijgen op basis van een pre-SMP, die per direct ingezet kan worden voor na-isolatie van particuliere, grondgebonden woningen. Voorwaarde is dat de gemeente meteen start met het ecologische onderzoek voor een volwaardig SMP.

Laat van je horen! 

De komende maanden willen we bij de ontwikkeling van de pre-SMP en SMP methodiek én een subsidieregeling in gesprek met Overijsselse gemeenten. Samenwerking hierin is essentieel.

We zijn nu al op zoek naar enthousiastelingen. Ben jij geboeid door het onderwerp en wil jij meedenken? We zijn benieuwd hoe jullie denken over de vraagstukken die voorliggen en we horen graag waar jullie vanuit jullie eigen organisatie behoefte aan hebben. In een aantal sessies willen we met een groep van +/- 5 mensen onze uitwerking toetsen.
Gelijk ook een mooie gelegenheid om in contact te komen met andere gemeenten en te horen hoe zij hiermee omgaan.

Laten we samen de schouders eronder zetten! Meedenken? Stuur een berichtje naar projectleider Anneloes Brunt, a.brunt@overijssel.nl.