Home Hernieuwbare Energie Opwekking

Binnen het cluster Hernieuwbare Energie Opwekking werkt een team van portfoliohouders en kernpartners gezamenlijk aan de doelstelling van 20% hernieuwbare energieopwekking. Dit doen we door actief portfoliomanagement, waarbij per thema (zon, wind, bio-energie, energie uit water en bodem) de ontwikkeling wordt gemonitord en waar nodig actief wordt gestuurd op versnelling en het wegnemen van knelpunten. Specifieke focus ligt op gebiedsgerichte aanpak met slimme combinaties van energieopwekking. Hierbij kun je denken aan de combinaties zon en wind, geothermie en bio-energie en de opwekking van energie uit water, WKO en zon. Middels verschillende projecten versnellen we de overstap naar hernieuwbare energie door partijen te verbinden, afspraken te vertalen in acties en initiatieven te realiseren.

Doelstelling: Toename van hernieuwbare opwekking

Het cluster Hernieuwbare Energie Opwekking heeft de ambitie om met haar activiteiten 20% van het energieverbruik in Overijssel op een hernieuwbare manier op te wekken. Dit komt neer op een totale hernieuwbare opwek van 20 PJ in 2023. Hierbij is rekening gehouden met meer dan 10 PJ in de vorm van biomassa en 2 PJ door zonnepanelen. Enerzijds zet in het cluster in op het faciliteren van initiatieven, communicatie voor draagvlak en kennisuitwisseling, anderzijds door het financieel ondersteunen van concrete projecten op het gebied van energiebesparing, zonne-, wind-, bio- en bodemenergie.

Concreet is uitgegaan van de volgende verdeling:

  • Windenergie: het doel is tenminste 1,4 PJ in 2023 gerealiseerd te hebben, maar er is
    nadrukkelijk potentie voor meer. Een groei naar 2 PJ is (ruimtelijk) mogelijk, mits er draagvlak voor ontstaat;
  • Zonne-energie: de doelstelling voor zonne-energie is bijna 2 PJ. De bijdrage van zonne-energie is gerelateerd aan windenergie (in de huidige allocatiediscussie wordt er vaak een keuze gemaakt voor het opwekken van wind- of zonne-energie); het totaal van zon en wind zou tenminste 3,4 PJ per jaar moeten genereren;
  • Bio-energie: het doel is om in 2023 ruim 10 PJ aan energie uit biomassa te produceren;
  • Bodemenergie: voor 2023 wordt door geothermie en warmte-/koudeopslag ingezet op 2,4 PJ.
  • Overig maatregelen: (collectieve) warmtepompen en restwarmtebenutting zal op 1,6 PJ komen.

Doelgroep

De projecten binnen het cluster zijn voornamelijk gericht op bedrijven, grootverbruikers en overheden.

Bereikt in 2019

Binnen de projecten van het cluster was in 2019 vooral de focus op zonneprojecten, zowel zon op daken als zonneparken. Daarnaast was er veel aandacht voor voorlichting bij gemeenten op het gebied van de verschillende toepassingen van biomassa. Wind blijft een goede vorm van her-opwekbare energie maar ondervindt veel weerstand die weg moet worden genomen. Pas dan kan deze vorm ook meer bijdragen aan de doelen van Nieuwe Energie Overijssel.

2020

In 2020 focussen we ons op de doorontwikkeling van de ingezette weg om 2-3 PJ aan extra opwek te realiseren. Knelpunten en belemmeringen voor projectrealisatie maken we inzichtelijk, zodat deze actief kunnen worden bijgestuurd.

Contact

Heb jij vragen over de opwek van energie via zon, biomassa, wind of water? Neem dan gerust met ons contact op. Hieronder vind je de gegevens van onze clusterleden en het thema waarop ze actief zijn.

Partners