Home Infrastructuur & warmte

Cluster Infrastructuur en Warmte

De activiteiten van het cluster Infrastructuur en Warmte richten zich op het optimaliseren van de infrastructuur van energie. In het cluster werken stakeholders samen om voorwaarden en instrumenten te ontwikkelen die de infrastructuur voor distributie van energie verbetert en stimuleert. De belangrijkste thema’s zijn op dit moment het bijdragen aan het oplossen en voorkomen van transportschaarste op het elektriciteitsnet en het ondersteunen van gemeenten bij hun warmtetransitie naar aardgasvrije wijken.

Missie 2021

Het merendeel van de gemeenten in Overijssel heeft in 2019 deelgenomen aan de sprintsessies van Nieuwe Energie Overijssel om te komen tot een concept warmtetransitievisie. Deze visies laten na vaststelling door de gemeentebesturen zien wanneer welke wijk van het aardgas af gaat en wat de alternatieve warmtebronnen zijn. Dit geeft inzicht in de gevolgen voor de benodigde infrastructuur en de daarbij behorende planningen, investeringen en personeelscapaciteit. In 2020 beschrijft het cluster voor de gemeenten de vervolgstappen van deze sprintsessies om te komen tot 25 vastgestelde warmtetransitievisies en zet verdere acties uit, zoals het houden van kennissessies over warmtenetten.
Meer weten over de voortgang van warmtetransitievisies? Neem contact op met Marleen Volkers-Schokker, MH.Volkers-Schokker@overijssel.nl

Transportschaarste

In grote delen van Overijssel heeft het elektriciteitsnetwerk te kampen met capaciteitsgebrek, veelal veroorzaakt door de sterke stijging van het aantal zonne-energieprojecten de laatste jaren. Het cluster Infrastructuur en Warmte werkt samen met het cluster Hernieuwbare Energie Opwek aan methoden om transportschaarste op korte termijn te verminderen. Technische verbeteringen en een gezamenlijk lobby voor aanpassing van wettelijke kaders dragen bij om de netcapaciteit beter uit te nutten. Tevens zorgt het cluster, voor transparante en eerlijke informatie over de capaciteit van het elektriciteitsnet.
Contactpersoon voor transportschaarste is Gertjan Mulder, e-mail: gertjan.mulder@enexis.nl

Data en informatie

Veel processen in energietransitie hebben een relatie met energie-infrastructuur, waarvoor data en informatie noodzakelijk is. Indien gegevens niet of moeilijk beschikbaar zijn of onjuist geduid worden, kan dit tot vertraging of onjuiste keuzes leiden. Om dit te voorkomen werkt het cluster Infra en Warmte aan de verbetering van de data- en informatieverstrekking over energie-infrastructuur. In eerste instantie ligt de nadruk van dit data- en informatieproject op:

  • Zon op daken
  • Groen gas en biogasprojecten
  • Warmtetransitievisies en wijkuitvoeringsplannen

Contactpersoon voor het project Data en informatie is Robbert Cornelissen, e-mail: r.cornelissen@coteq.nl

Leden cluster Infrastructuur en Warmte

Het cluster Infrastructuur en Warmte bestaat uit vertegenwoordigers van provincie Overijssel en netbeheerders.

Partners cluster I & W

Kernpartners

  • Provincie Overijssel
  • Netbeheerders

Partners

  • Provincie Overijssel
  • Enexis/Enpuls
  • Rendo/N-TRA
  • Coteq/Cogas

Partners