Home Kennisplein Welke instrumenten voor woningverbetering zijn kansrijk voor eigenaren met een smalle beurs?

26 november 2020

Welke instrumenten voor woningverbetering zijn kansrijk voor eigenaren met een smalle beurs?

Veel genoemd aandachtspunt in de Gebouwde Omgeving is het verbeteren van de particuliere woningvoorraad en woningeigenaren hierbij helpen die daar zelf geen of onvoldoende financiële middelen of capaciteit voor hebben.

Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe

Voor de uitvoering van de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe is KAW Architecten en Adviseurs gevraagd een inventarisatie te maken van kansrijke instrumenten en financieringsmogelijkheden die bekend zijn in Nederland voor het verbeteren van de goedkope woningvoorraad. De rapportage bevat een overzicht van alle instrumenten die zijn gevonden en een set samenhangende interventies en instrumenten die nu het meest kansrijk zijn in dit regio deal gebied.

Eerste stap 

De eerste stap is altijd: in beeld krijgen wat er speelt bij de beoogde doelgroep (het weten). Het is belangrijk dat je eerst in beeld krijgt wat er bij de beoogde doelgroep speelt en  je verdiept in deze mensen en de buurten en wijken waar ze wonen. Daaruit volgt gepaste aandacht om de bereidheid tot investeren te verhogen (het willen) en huizenbezitters met een smalle beurs ondersteunen bij het realiseren (het kunnen) van woningverbetering en verduurzaming. Daarmee is dit onderdeel van een aanpak die, op de langere termijn, bijdraagt aan het tegengaan van verval, de doelen van de energietransitie en meer leef-en wooncomfort.

Vier oplossingsrichtingen

In de Regio Deal zijn vier oplossingsrichtingen uitgekozen om nader te bestuderen en tot een mogelijke oplossing/aanpak te komen.

  1. terugkopen voormalige huurwoningen (inponden)
  2. oplossing voor vervallen woningen
  3. aanbod verduurzamen gekocht huis
  4. maatwerk voor kosten aanpassingen woning

Inventarisatie en selectie kansrijke instrumenten

KAW is gevraagd een inventarisatie te maken van kansrijke instrumenten en financieringsmogelijkheden voor de vier oplossingsgebieden. Uit alle instrumenten en voorbeelden die zijn verzameld in Nederland, is een overzicht gemaakt en een selectie van vijf instrumenten die nu het meest kansrijk zijn voor de aanpak in het regio deal gebied.

  1. Actiegericht onderzoek. Vooronderzoek naar wat voor bewoners belangrijk is, verdiepen in de doelgroep en wat bij hen leeft,
  2. Sociaal krediet. Dit zijn kredieten tot € 2.500,- voor energiebesparende voorzieningen, voor huishoudens zonder (voldoende) leencapaciteit,
  3. Kredieten / leningen woningverbetering regionaal bundelen. Stimuleringsregeling toekomstbestendig wonen is een oplossing voor diverse onmogelijkheden bij reguliere financiering,
  4. Experiment ‘gift’. Aanbieden van een verduurzamingsproduct en kosten voorschieten die niet of voor een deel worden terugbetaald,
  5. Lobby voor een aantal thema’s (o.a. voor inclusief financieren, warmtefonds en anticipeerregio).

In de rapportage is gevisualiseerd hoe deze instrumenten in samenhang kunnen worden bezien en ingezet. Alle vijf de instrumenten staan ook uitgebreid beschreven, waaronder de aandachtspunten bij realisatie en een aantal voorbeelden ter indicatie van de kosten. Het kan natuurlijk per uitwerking, omvang en locatie verschillen. Opvallend hierbij is dat er altijd aandacht moet zijn voor hoe je je doelgroep bereikt en de bijbehorende inzet en kosten hiervoor.

Inponden voor verduurzaming en woningverbetering

De rapportage gaat ook in op een werkwijze voor tegengaan van verval en inponden. Bij inponden gaat het over het terugbrengen naar de corporatiesector van voormalige sociale huurwoningen die nu in particulier bezit zijn, maar waarvan de eigenaar-bewoner niet in staat of bereid is om het onderhoud van hun woning op peil te houden. Dit zijn hele andere trajecten (wijkherstructurering) en hebben een andere aanpak nodig. De aanpak om verval tegen te gaan is tweeledig. Een deel zit in het voorkomen dat er nieuwe woningen bijkomen die potentieel in verval kunnen raken (preventief). Het andere deel gaat over een aanpak op de lange termijn, waarbij groot onderhoud en herstructurering centraal staan (curatief).

Voor wie is dit onderzoek interessant?

  • Als je meer wilt weten over instrumenten en toepasbaarheid ervan voor woningverbetering bij lage inkomens in goedkope woningvoorraad

Contactpersoon bij Nieuwe Energie Overijssel

Voor informatie over Aardgasvrije Wijken kun je terecht bij het Expertiseteam Gebouwde Omgeving van Nieuwe Energie Overijssel.

 

Meer interessante informatie over dit onderwerp