Home Kennisplein Welke financieringsmogelijkheden voor verduurzaming van scholen zijn er?

25 augustus 2020

Welke financieringsmogelijkheden voor verduurzaming van scholen zijn er?

Voor het verduurzamen van scholen zijn allerlei subsidie- en financieringsmogelijkheden denkbaar. Hier vind je een overzicht van de geldende regelingen en opties. Energiecoaches en leden van het Versnellingsteam Duurzame Scholen kunnen je nader informeren over de voorwaarden en aanvraagprocedures van subsidies en financieringen voor het verduurzamen van scholen.

Drie categorieën:

1. Subsidies en projectvergoedingen
2. Externe financiering met terugbetalingsverplichting
3. Financiering met eigen middelen

1. Subsidies en projectvergoedingen:

 1. Regionale en lokale stimuleringsmaatregelen
 2. ISDE en SDE+
  • Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) levert een tegemoetkoming voor de aanschaf van kleinschalige installaties voor de productie van duurzame energie (b.v. warmtepompen en zonneboilers).
  • Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) is een exploitatiesubsidie voor het produceren van hernieuwbare energie. Deze kent een maandelijkse uitkering en een looptijd van meerdere jaren. Voor zonnestroom dient u een grootverbruikersaansluiting te hebben. De regeling is voor nu (eind 2022) gesloten.
 3.  Energie Investeringsaftrek (EIA) en Milieu Investeringsaftrek (MIA).
  • De EIA is een fiscale regeling waarmee de overheid ondersteuning biedt bij investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Als voorwaarde geldt dat de aanvrager (ook een stichting of vereniging) vennootschapsbelastingplichtig is. Het bedrijfsmiddel (ook b.v. isolatie en LEDverlichting) moet minimaal € 2.500,= aan investering vragen en voldoen aan de eisen van de Energielijst van het RVO.
  • De MIA is een fiscale regeling waarvoor (ook een stichting of vereniging die vennootschapsbelastingplichtig is) u in aanmerking komt als u investeert in een bedrijfsmiddel dat op de Milieulijst staat en voldoet aan de gestelde eisen.

2. Externe financiering met terugbetalingsverplichting

 1. Energiebespaarlening voor scholen
 2. Duurzame scholenfonds voor monumenten
  • Specifiek voor (rijks)monumenten
 3. Groenfondsen
  • Diverse banken hebben een groenfonds. Leningen uit dit fonds worden tegen een lagere rente verstrekt. Zie ook de subsidie- en financieringswijzer van het RVO.
 4. Reguliere bancaire financiering
  • Algemene financiering, niet specifiek op onderwijs gericht.
 5. Financiering door Bank Nederlandse Gemeenten
  • BNG verstrekt leningen tegen lage tarieven (gemeentegarantie heeft drukkend effect op de rente).
 6. Schatkistbankieren
  • Schatkistbankieren is bedoeld voor instellingen die een wettelijke of publieke taak uitvoeren en hiervoor gelden van het Rijk ontvangen. Garantie is een eis. Betrek tijdig de gemeente bij uw plan. Meer informatie over de leenfaciliteit voor onderwijsinstellingen.
 7. Crowdfunding
 8. Rabo Impactlening Zorg en Onderwijs
  • Scholen die in het bezit zijn van het keurmerk excellente of gezonde school kunnen er voor investeringen met duurzame en maatschappelijke impact gebruik van maken.
 9. Energie Fonds Overijssel (EFO)
  • EFO is opgericht in 2012 door de provincie Overijssel. Het levert een bijdrage aan het versnellen van de energietransitie door financieringen aan duurzame en hernieuwbare energieprojecten in de provincie door middel van participaties, leningen en garanties. Er geldt een minimaal leningsbedrag van € 1 miljoen, dit mag over meerdere scholen verspreid worden.

3. Financiering met eigen middelen

 1. MI-vergoeding
  • In de programma’s van eisen voor PO en (V)SO zijn voor de materiële instandhouding (MI) bekostigingsbedragen vastgesteld. Deze worden jaarlijks geïndexeerd. De MIvergoeding is begrensd door het investeringsverbod (art. 148WPO). Stem af met het ministerie van OCW wanneer u eigen middelen wilt inbrengen bij verduurzamingsmaatregelen: er is wat ruimte wanneer het gaat om maatregelen die zichzelf binnen 5-7 jaar terugverdienen. Bij doordecentralisatie geldt het verbod niet.
 2. Eigen vermogen schoolbestuur
  • Om maatregelen die het binnenklimaat verbeteren en energie besparen te bekostigen, kunnen scholen en gemeenten eigen geld inzetten. Dit zijn bijvoorbeeld de lumpsumvergoeding, het Gemeentefonds en spaargelden. Denk wel aan het investeringsverbod (art. 148WPO). Als het om duurzaamheidsmaatregelen gaat, is er voor scholen enige ruimte om ook vanuit de lumpsum te investeren in het gebouw. U kunt uw plannen direct bij het Ministerie van OCW voorleggen, zodat u zeker weet dat u zich aan de regels houdt.

Mogelijkheden om uw budget te vergroten (ongeacht de gekozen financieringsvorm) zijn:

  • TCO-benadering (Total Costs of Ownership). Door de kosten tijdens de gebruiks- en beheersfase integraal al mee te nemen in de planfase levert dit veelal een besparing op.
  • Aanbestedingsvorm. Slim aanbesteden, bijvoorbeeld met prestatieafspraken in de tijd, levert ook veelal kostenbesparingen op.

Voor wie is deze informatie belangrijk?

Voor schoolbesturen van scholen en gemeentelijke beleidsmedewerkers onderwijshuisvesting en duurzaamheid.

Hoe kan Nieuwe Energie Overijssel je daarbij helpen?

Een gezonde leer- en werkomgeving in een betaalbaar gebouw. Dat is het doel van het project Duurzame Scholen Overijssel <link naar artikel>. Scholen kunnen begeleiding krijgen om hun schoolgebouw energiezuinig te maken. Het gaat dan om maatregelen die helpen minder energie te verbruiken en het binnenklimaat van school verbeteren. Ook voor de realisatie van energiezuinige nieuwbouwprojecten bieden we ondersteuning.

Contactpersoon Nieuwe Energie Overijssel

Voor algemene informatie over het project Duurzame Scholen Overijssel kunt u terecht bij:
Judith Siebring, projectleider Duurzame Scholen
Telefoon: 038 499 74 15
E-mail: j.siebring@overijssel.nl

Meer informatie over het verduurzamen van scholen

Voor het grootste deel van de informatie in bovenstaand overzicht is geput uit informatie op de website Greendealscholen, aangevuld met eigen informatie vanuit de provincie Overijssel.